Offisielt fra statsråd 24. september 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. september 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 94 (2003-2004)
Om lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 48 (2003-2004)
Nordisk samarbeid

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. mai 2004 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (konsekvensutredninger).
Loven trer i kraft 1. april 2005.
Besl. O. nr. 79 (2003-2004) Lov nr. 72

Samferdselsdepartementet

Lov av 11. juni 2004 nr. 35 om endring i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart trer i kraft straks. Dette gjelder likevel ikke for endringene i § 3-1 annet ledd, som trer i kraft 1. januar 2005.

3. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Hilde Charlotte Solheim, Kampanje, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 16. august 2004 om ikke å gi innsyn i sak 2004/2002 dokumentene 2, 3, 4 og 5 og sak 2004/2001 dokumentene 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 og 13. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Martine Røiseland over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 5. august 2004 om å ikke gi innsyn i sak 2004/3712 dokument 2. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Ove Thorsheim utnevnes til ambassadør i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Geir Holmenes utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Gunnar Mandt utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 3 om handel med bearbeidede landbruksvarer.

Undertegning av avtale om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol av 2. mai 1992 (ODA).

Justis- og politidepartementet

Kriminalpolitisentralen nedlegges fra 1. januar 2005.
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettes fra samme dato.
(Pressemelding)

Følgende distriktsinndeling i politi- og lensmannsetaten endres:

 1. For Fredrikstad kommune opprettes et namsfogdkontor.
  Namsfogdkontoret overtar de oppgaver innen den sivile rettspleien på grunnplanet som ligger til Borge lensmannskontor, Onsøy lensmannskontor og Kråkerøy og Rolvsøy lensmannskontor. Øvrige gjøremål ved lensmannskontorene overtas av Fredrikstad politistasjon.
  Borge lensmannskontor, Onsøy lensmannskontor og Kråkerøy og Rolvsøy lensmannskontor nedlegges.
 2. For kommunene Asker og Bærum opprettes et felles namsfogdkontor.
  Namsfogdkontoret overtar de oppgaver som ligger til Asker lensmannskontor og Bærums lensmannskontor.
  Asker lensmannskontor og Bærums lensmannskontor nedlegges.
 3. De oppgaver som Askim og Trøgstad lensmannskontor utfører i Askim kommune, overføres til Askim politistasjon.
 4. Brumundal lensmannskontor og Moelv lensmannskontor slås sammen.
 5. Kommunene Bodø og Skjerstad betjenes av én tjenesteenhet.

  Kommunene Beiarn og Saltdal betjenes av én tjenesteenhet.
 6. Kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland betjenes av én tjenesteenhet.
 7. Arendal politistasjon og Moland lensmannskontor slås sammen.

(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Avvikling av Statens skolefilmutvalg fra årsskiftet 2004/2005.