Offisielt fra statsråd 25. april 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. april 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030011#docSt prp nr 54 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiten si avgjerd nr. 5/97 av 14. mars 1997 om endring av vedlegg IV (Energi) til EØS-avtala linkdoc032005-030012#docSt prp nr 55 (1996-97) Om resultatet av forhandlingene om grunnleggende teletjenester i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og om samtykke til undertegning av Fjerde protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) St meld nr 43 (1996-97) FN - på terskelen til et nytt århundre
Om reform av De forente nasjoner St meld nr 44 (1996-97) Om Norges deltakelse i De forente nasjoners 51. ordinære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner av FNs 50. generalforsamling

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 56 (1996-97) Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barnelova)

Finans- og tolldepartementet

St meld nr 45 (1996-97) Om internasjonale valutaforhold og verksemda i Det internasjonale valutafondet (IMF)

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 58 (1996-97) Om lov om endringar i lov 28 mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050003#docOt prp nr 55 (1996-97) Om lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Olje- og energidepartementet

St meld nr 42 (1996-97) Tiltak mot flom

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-050003#docOt prp nr 54 (1996-97) Om lov om at tilsette i NSB og Luftfartsverket mellombels skal behalde visse rettar etter tenestemannslova ved overgang til respektive NSB Reisebyrå AS, NSB Biltrafikk AS, Malmtrafikk AS og Oslo Lufthavn AS

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050010#docOt prp nr 53 (1996-97) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (bidrag til behandling i utlandet og fylkeskommunens plikt til dekning av behandlingsutgifter) linkdoc030005-050011#docOt prp nr 57 (1996-97) Om lov om endring i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift
Besl O nr 73 (1996-97) Lov nr 23

Samferdselsdepartementet

Lov om endring i lov av 11. juni 1993 nr 101 om luftfart
Besl O nr 72 (1996-97) Lov nr 24

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift til lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) om videreføring av enkelte forskrifter gitt i medhold av lov av 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd (folketrygdloven) fastsettes.

Forskrift av 28. februar 1986 nr 548 om fordeling av prosessutgifter i skattesaker og tvister om trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden endres.

Forskrift av 26. januar 1990 nr 65 om innbetalingsordningen for skatt endres.

Forskrift av 4. januar 1991 nr 3 om utgiftsføring av uerholdelige skatter m.v. og om nedsettelse m.v. som ledd i minnelig betalingsordning eller av billighetsgrunner endres.

Forskrift av 21. august 1981 nr 8989 om påleggstrekk endres.

Kulturdepartementet

Forskrift om åndsverklovens anvendelse i forhold til verk og arbeider med tilknytning til andre land mv fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen fastsettes.

§ 1-2a tredje ledd i forskrift 4. desember 1992 nr 915 kapittel 1 om utenlandske statsborgeres rett til sosialhjelp, gitt med hjemmel i lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester mv, oppheves.

Forskriftsendringen trer i kraft straks.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Oberstløytnant Per Bærøy beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i London, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Arne Langeland beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Stockholm, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Knut Ragnar Mikkelsen utnevnes til politimester i Drammen med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politi- departementet bestemmer.

Politiinspektør Svein Walter Løsnæs utnevnes til politimester i Larvik fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstitusjonen av krigsadvokat Morten Yggeseth som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter forlenges frem til 1. mai 1998.

Følgende konstituerte lagdommere konstitueres som lagdommere i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Jahn Mydland
Tormod Rafgård

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prosjektleder Bjørn Tore Kjellemo konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Underdirektør i Statens Informasjonstjeneste Toril Hagen konstitueres som byråsjef med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og arbeidsdepartementet bestemmer og fram til 14. mai 1998.

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Lars Norum beskikkes som fylkesjordskiftesjef i Nordland med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingsdirektør Jan Farberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Rolf A. Røtnes utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert byråsjef Tone Wilberg utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endringer av EØS-avtalens Vedlegg XX Miljø ved innlemmelse av Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og reduksjon av forurensning.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kari Nordheim-Larsen med ledsager ved offisielt besøk i London 16. - 19. mai 1997.

Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 1997.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Reglement for personalforvaltningen i utenrikstjenesten fastsettes.

Lagt inn 25 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen