Offisielt fra statsråd 25. april 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. april 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 60 (2002-2003)
Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27. januar 1999 og undertegning av tilleggsprotokollen

St.prp. nr. 61 (2002-2003)
Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om barn i væpna konflikt til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet

St.meld. nr. 26 (2002-2003)
Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2002

St.meld. nr. 27 (2002-2003)
Om Noregs deltaking i den 57. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 56. generalforsamling

St.meld. nr. 28 (2002-2003)
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2002

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2002-2003)
Om lov om endringer i straffeloven mv. (straffebud mot korrupsjon)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 79 (2002-2003)
Om lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
( Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 25 (2002-2003)
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 80 (2002-2003)
Om tillegg til Ot.prp. nr. 33 (2002-2003)
Om lov om frittståande skolar (friskolelova)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endringer i rettergangslovgivingen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.)
Besl. O. nr. 68 (2002-2003) Lov nr. 24

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. april 2003 til lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 76 (2002-2003) Lov nr. 25

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. januar 2003 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.)
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 55 (2002-2003) Lov nr. 26

3. Forskrifter

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om miljørettet helsevern.

4. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra Karl Petter Løvoll og Kjersti Rønning over Kultur- og kirkedepartementets avslag 9. januar 2003 på begjæring om dokumentinnsyn i sak om tildeling av radiokonsesjon til Kanal4 AS. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Harare, ambassadør Kjell Storløkken, utnevnes tillike til ambassadør i Port Louis, Mauritius.

Ekspedisjonssjef Sven Erik Svedman utnevnes til ambassadør i Paris med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Thomas Hauff utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Bjørg Schonhowd Leite utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Ola Brevik utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Riksantikvar Nils Marstein åremålsbeskikkes som riksantikvar ved Direktoratet for kulturminnevern for en periode på 6 år.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Bergmester Per Zakken Brekke beskikkes som bergmester for Svalbard med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Helge Westborg utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjenning av protokoller av 26. mars 2003 om Bulgarias, Estlands, Latvias, Litauens, Romanias, Slovakias og Slovenias tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved uformelt miljøministermøte i Athen 2.-4. mai 2003.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Guinea om ettergivelse av Guineas løpende gjeldsforpliktelser overfor Norge.
(Pressemelding)

Inngåelse av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Sierra Leone om ettergivelse av Sierra Leones løpende gjeldsforpliktelser overfor Norge.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2002 til idrettsformål,
kr 1 050 000 000,-, fordeles.

Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, til å disponere opptjente renter av innestående midler, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til idrettsformål, til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)