Offisielt fra statsråd 25. august 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. august 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. august 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Haakon Baardsøn Hjelde utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sendemann i Tel Aviv og Nicosia, ambassadør Asbjørn Herman Pedersen, stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag fra den tid departementet bestemmer.

Generalkonsul i Edinburgh, Gustav Nikolai Skeie, stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag fra den tid departementet bestemmer.

Ministerråd ved ambassaden i Washington, Per Kristian Pedersen, stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag fra den tid departementet bestemmer.

Underdirektør Thomas Hauff utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Stockholm fra den tid Utenriks- departementet bestemmer.

Byråsjef Elisabeth Roderburg utnevnes til ministerråd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Washington fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Nils Haugstveit utnevnes til underdirektør fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Otto Hjort Mamelund utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Førstekonsulent Alf Harry Pershus utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Hans Fredrik Myklestu utnevnes til ulønnet generalkonsul i Cotonou, Benin. Utenriksdepartementet, bistandssaker

Tidligere spesialråd Torild Skard fritas fra sitt verv som norsk stedfortredende medlem av Rådet for Den afrikanske utviklingsbanken, Den asiatiske utviklingsbanken og Den interamerikanske utviklingsbanken. Spesialråd Knut Vollebæk oppnevnes som nytt stedfortredende medlem av de respektive råd.


Ikrafttredelse

Finans- og tolldepartementet

Lov av 20. desember 1993 nr. 133 om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om innbetaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven § 48 nr. 1-5 trer i kraft 1. oktober 1994.(Se pkt. 3 nedenfor)


Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 28. februar 1986 nr. 548 om fordeling av prosessutgifter i skattesaker mv. Endringsforskriften trer i kraft fra 1. oktober 1994. (Se pkt. 2 ovenfor) Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 21. november 1980 nr. 12 om administrasjon av Jan Mayen. Forskriften trer i kraft 1. januar 1995. Sosial- og helsedepartementet

Forskrift om reklame for legemidler i henhold til tilleggsavtalen til avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen). Forskriften trer i kraft straks.


Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 61 Om endring i vedtak av 26. november og (1993-94) 17. desember 1993 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)

St.prp. nr. 63 Om samtykke til ratifikasjon av en tilleggs- (1993-94) protokoll, undertegnet i Brasilia den 12. juli 1994, til overenskomsten av 21. august 1980 mellom Kongeriket Norges Regjering og Den Føderale Republikk Brasils Regjering til unngåelse av dobbelbeskatning og forebyggelse av skatteunn- dragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Nærings-og energidepartementet

St.prp. nr. 60 Omstillingstiltak for den landbaserte nærings-(1993-94) middelindustrien - tiltak i 1994

St.prp. nr. 62 Ny utbygging av Ekofiskfeltet mv.(1993-94)


Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale om status for tredjelandsrepresentasjon til NATO og ratifikasjon av avtalen.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en internasjonal konvensjon av 6. mai 1993 om sjøpanterett og kontrakts- og utleggspanterett i skip (Genève-konvensjonen).

Lagt inn 22 september 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen