Offisielt fra statsråd 25. august 1995OFFISIELT FRA STATSRÅD 25. august 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. august 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 76 (1994-95) Om opphør av utbetaling av lønn til tidligere byråsjef Erik Knutstad i Utenriksdepartementet

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 75 (1994-95) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Sosialistiske Republikk Vietnams Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Oslo den 1. juni 1995

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 74 (1994-95) Om lov om opphevelse av lov av 8. juni 1984 nr 61 om fast granskingskommisjon ved dykkerulykker

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Lov om pakkereiser (pakkereiseloven). Besl O nr 65 Lov nr 57 Loven trer i kraft 1. januar 1996, med unntak av lovens § 3-1 som trer i kraft fra 1. april 1996.

Miljøverndepartemtet

Lov om endringer i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Besl O nr 70 Lov nr 58 Loven trer i kraft straks.

Lov om endring i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern og i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. Besl O nr 68 Lov nr 59 Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 nr 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål fastsettes. Forskriften trer i kraft straks.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø fastsettes. Forskriften trer i kraft straks.

Kulturdepartementet

Forskrift om konsesjonsområder for lokalfjernsyn fastsettes. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 1996.

4. Styrer, utvalg

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser fra 1. september 1995:

Byrettsdommer Gunnar Knoph (formann)
Avdelingsdirektør Lisbeth Wolther (fast patentrettskyndig medlem og varamedlem for formannen)
Byrettsdommer Peter Vogt (varamann for fast patentrettskyndig medlem)

Oppnevningen av formannen gjelder til og med 31. august 1996, for de øvrige til og med 31. august 2000.

5. Klagesaker

Utenriksdepartementet, handelssak

Klage fra Norsk Regnskap Pluss AS over Utenriksdepartementets vedtak av 31. mars 1995 om avslag på søknad om refusjon for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk, tas ikke til følge.

Nærings- og energidepartementet

Klage over vedtak om utregningsgrunnlaget for statlig tilskudd ved skipsbyggingsoppdrag, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om overføring av konsesjon på persontransport i rute på strekningen Stavanger - Kristiansand v.v., tas ikke til følge.

Klage fra Stavanger og Omegn Trafikkselskap A/S over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om overdraging av konsesjon på persontransport i rute på strekningen Stavanger - Brunkeberg over Suleskar v.v., tas ikke til følge.

6. Utnevnelser

Finans- og tolldepartementet

Personaldirektør Frida Nokken beskikkes som toll- og avgiftsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Martin Skancke konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Rådgiver Sigrid Russwurm konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Hans Petter Sem beordres til tjeneste som Executive Assistant to Chief of Staff for North Atlantic Cooperation Council/Partnership for Peace Cooperation ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kontreadmiral Rino Paus beordres til tjeneste som Commander Naval Force Headquarter North/Forsvarskommando Sør-Norge fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør I Knut-Magnus Aam utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør II Trygve Eriksen utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer Inger Myhr utnevnes til sorenskriver ved Ytre Follo sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Vincent Galtung utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Agnar Arthur Nilsen jr utnevnes til lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Arne Fanebust utnevnes til justitiarius i Bergen byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Konstituert underdirektør Bengt Olav Hermansen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Olav Guntvedt utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Arnt Helge Hermansen utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert byråsjef Dag Lenvik utnevnes til byråsjef i Landbruksdepartementet med virkning fra 1. september 1995.

Seksjonsleder Per Kåre Sky beskikkes som fylkesjordskiftesjef i Hordaland fra den tid Landbruksdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av utgifter til reise- og opphold for statsminister Gro Harlem Brundtland og ektefelle ved deltagelse på nordisk statsministermøte på Grønland 14. - 16. august 1995.

Forsvarsdepartementet

Vederlagsfri overdragelse av bygningen ved Forsvarets stasjon Karasjok til Karasjok kommune.

Nærings- og energidepartementet

Albuskjellfeltet - oppgivelse og retildeling av areal.

Godkjenning av planene for utbygging og drift av 15/9-15 My og Loke Trias i Sleipnerområdet.


Lagt inn 25 august 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen