Offisielt fra statsråd 25. august 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. august 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon fra 1. januar 2001.

  1. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet delegeres fullmakt til å endre konsesjonsvilkår i medhold av lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. § 27 og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 10 nr. 3, 2. ledd.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

  1. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon til De forente nasjoners 55. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Thorbjørn Jagland, leder

Utviklings- og menneskerettighetsminister Anne Kristin Sydnes

Statssekretær Raymond Johansen

Statssekretær Espen Barth Eide

Statssekretær Sigrun Møgedal

Ambassadør Ole Peter Kolby

Stortingsrepresentant Erik Dalheim

Stortingsrepresentant Ingvald Godal

Stortingsrepresentant Grethe Fossum

Stortingsrepresentant Lodve Solholm

Stortingsrepresentant Tor Nymo

Stortingsrepresentant Arne Lyngstad

Stortingsrepresentant Annelise Høegh

Stortingsrepresentant Anne Helen Rui

Stortingsrepresentant Vidar Bjørnstad

Stortingsrepresentant Elsa Skarbøvik

Stortingsrepresentant Britt Hildeng

Stortingsrepresentant Per Sandberg

Pressemedarbeider:

Journalist Arnfinn Mauren

  1. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Ole Toverud over Landbruksdepartementets vedtak 29. februar 2000 om ikke å gi dispensasjon for spredning av plantevernmidler med helikopter i område underlagt forskrift etter skogbruksloven § 17 b, tas ikke til følge.

  1. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert sendemann i Banjul, Cotonou, Yaoundé, Bissau og Niamey, ambassadør Kristen Christensen, utnevnes tillike til sendemann i Dakar (Senegal), med rang som ambassadør.

Barne- og familiedepartementet

Administrerende direktør Arni Hole utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Rolf Thomsen beordres i stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter Akershus festning/direktør for Forsvarets høgskole med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kontreadmiral Jan Henrik Eriksen beordres til stillingen som Director NATO Standardization Agency ved International Military Staff med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Flaggkommandør Ole-Gerhard Røn utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring til stillingen som Kommandør for Sjøstridskreftene i Nord-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Atle Torbjørn Karlsvik utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Arild Oskar Eidesen utnevnes til førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett fra og med 1. februar 2001.

Konstituert herredsrettsdommer Helle Rolstad utnevnes til dommer ved Namdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lovrådgiverne Knut Helge Reinskou, Toril Marie Øie og Hilde Indreberg utnevnes til avdelingsdirektører i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lovrådgiver Tone Ofstad konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet i et tidsrom etter Justis- og politidepartementets bestemmelse.

Konstituert sorenskriver Gunnar Skjønsberg konstitueres som sorenskriver ved Hardanger sorenskriverembete fra og med 15. august 2000 og med varighet ett år.

Konstituert byrettsdommer Geir Grindhaug konstitueres som dommer i Stavanger byrett med varighet ett år fra september 2000 og med mulighet for forlengelse ut 2001.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert underdirektør Thorgeir Hernes utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Liv Catrine Klyve konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fram til 30. april 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  1. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om utvidelse av det felles kommunikasjonssystemet CCN/CSI, under rammen av Konvensjon av 20. mars 1987 om en felles transitteringsprosedyre.

Olje- og energidepartementet

Hedmark Energi AS, Sunnmøre Energi AS og Tussa Energi AS – endring av konsesjonsvilkår.

(Se også pkt. 2 Delegasjon av myndighet)