Offisielt fra statsråd 25. februar 2000

.

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. februar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Finansdepartementet

  Ot.prp. nr. 30 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  St.prp. nr. 38 (1999-2000)

  Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling

  Landbruksdepartementet

  St.prp. nr. 39 (1999-2000)

  Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet

 3. Sanksjoner og ikrafttredelser
 4. Justis- og politidepartementet

  Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 17. februar 2000 til lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen). Loven trer i kraft straks.

  Besl. O. nr. 50 Lov nr. 12

 5. Forskrifter
 6. Fiskeridepartementet

  Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

 7. Styrer, utvalg
 8. Kommunal- og regionaldepartementet

  Følgende medlemmer oppnevnes til særskilte meklingsmenn for tidsrommet 1. mars 2000 – 28. februar 2002:

  Herredsrettsdommer Geir Engebretsen, Oslo

  Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Oslo

  Lagdommer Eystein F. Husebye, Oslo

  Nestleder i Høyesterettssekretariat Siri Berg Paulsen, Drammen

  Sorenskriver Kirsti Ramberg, Harstad

  Lagdommer Karin Stang, Oslo

  Avdelingsdirektør Per Stang, Lørenskog

  Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo

  Lagdommer Dag Stousland, Bærum

  Direktør Inger Tellefsen, Oslo

  Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo.

 9. Klagesaker m.v.
 10. Landbruksdepartementet

  Klagen fra Joga Singh Gill m.fl. over Landbruksdepartementets vedtak av 5. januar 1996 hvor konsesjon på erverv av gnr. 37/14 i Lier kommune ble trukket tilbake, tas ikke til følge.

 11. Utnevnelser m.v.
 12. Statsministeren

  Statssekretær Per Tore Woie gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær ved Statsministerens kontor.

  Politisk rådgiver Tore Killingland utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor.

  Barne- og familiedepartementet

  Trond Waage beskikkes som barneombud for en periode på 4 år fra og med 25. mars 2000.

  Kulturdepartementet

  Kontorsjef Marianne Sperre utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Rådgiver Frode Thomassen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  Departementskonstituert ekspedisjonssjef Jon-Olav Aspås utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Seniorrådgiver Hans Christian Holte utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 13. Andre saker

Landbruksdepartementet

Opprettholdelse av Landbruksdepartementets vedtak av 21. mai 1999 om innvilgning av konsesjon for produksjon av verpehøner etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold.

VEDLEGG