Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 25. januar 2002

Offisielt fra statsråd 25. januar 2002

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. januar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. Lovens del III, V og VI trer i kraft 15. februar 2002.
Besl. O. nr. 25 Lov nr. 2
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift av 11. desember 1992 nr. 1052 om lov om barneverntjenesters anvendelse i forhold til vedtak som er truffet etter barnevernloven av 1953 og om saker som er under behandling etter denne loven (overgangsbestemmelser).

Sosialdepartementet

I medhold av Stortingets vedtak 28. november 2001, jf. folketrygdloven § 23-4, blir forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2002 for visse grupper medlemmer i trygden fastsatt.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ulf Reinhold Ljungdahl utnevnes til ulønnet konsul i Karlstad, Sverige.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Arild-Inge Skram utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Frederik Zimmer konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 4. mars 2002 og så lenge Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke ut over 6. juli 2002.

Sosialdepartementet

Underdirektør Tom Gulliksen og underdirektør Erik Rørdam utnevnes til avdelingsdirektører i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Tormod Johansen i Trygderetten for perioden 1. april 2002 til og med 31. mars 2004.

6. Andre saker

Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2002 fastsettes.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelse på norsk kontinentalsokkel – tilleggsområde til Trollfeltet.

HelgelandsKraft AS gis tillatelse til tilleggsoverføringer til kraftverkene Sjona og Fagervollan i Nordland.