Offisielt fra statsråd 25. januar 2002

Offisielt fra statsråd 25. januar 2002

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. januar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2001 til lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. Lovens del III, V og VI trer i kraft 15. februar 2002.
Besl. O. nr. 25 Lov nr. 2
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift av 11. desember 1992 nr. 1052 om lov om barneverntjenesters anvendelse i forhold til vedtak som er truffet etter barnevernloven av 1953 og om saker som er under behandling etter denne loven (overgangsbestemmelser).

Sosialdepartementet

I medhold av Stortingets vedtak 28. november 2001, jf. folketrygdloven § 23-4, blir forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2002 for visse grupper medlemmer i trygden fastsatt.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ulf Reinhold Ljungdahl utnevnes til ulønnet konsul i Karlstad, Sverige.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Arild-Inge Skram utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Frederik Zimmer konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 4. mars 2002 og så lenge Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke ut over 6. juli 2002.

Sosialdepartementet

Underdirektør Tom Gulliksen og underdirektør Erik Rørdam utnevnes til avdelingsdirektører i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Tormod Johansen i Trygderetten for perioden 1. april 2002 til og med 31. mars 2004.

6. Andre saker

Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2002 fastsettes.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelse på norsk kontinentalsokkel – tilleggsområde til Trollfeltet.

HelgelandsKraft AS gis tillatelse til tilleggsoverføringer til kraftverkene Sjona og Fagervollan i Nordland.