Offisielt fra statsråd 25. juni 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. juni 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030063#docSt prp nr 92 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 57/1999 av 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, og lik behandling av kvinner og menn)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

linkdoc032005-030062#docSt prp nr 91 (1998-99) Om samtykke til kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet, IDA

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040011#docSt meld nr 49 (1998-99) Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1999 og fisket etter avtalene i 1997 og 1998

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050050#docOt prp nr 92 (1998-99) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-040007#docSt meld nr 48 (1998-99) Om Sametingets virksomhet 1998

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-040014#docSt meld nr 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050035#docOt prp nr 89 (1998-99) Om lov om helsemessig og sosial beredskap linkdoc030005-050036#docOt prp nr 93 (1998-99) Om lov om endringer i lov 5. august 1994 nr 56 om medisinsk bruk av bioteknologi

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 1999 til lov om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia. Loven trer i kraft straks. Besl O nr 101 Lov nr 43

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) og i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Besl O nr 89 Lov nr 44

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven).

Loven trer i kraft fra 1. juli 1999, med unntak av opphevelse av § 3 første ledd nr 5 som trer i kraft fra 1. november 1999.

Besl O nr 90 Lov nr 45

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven).

Besl O nr 81 Lov nr 46

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Besl O nr 85 Lov nr 47

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i lov av 12. mai 1995 nr 22 om universiteter og høgskoler.

Loven trer i kraft straks.

Besl O nr 93 Lov nr 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i lov av 28. juni 1996 nr 54 om studentsamskipnader.

Loven trer i kraft straks.

Besl O nr 92 Lov nr 49

Kulturdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler. Loven trer i kraft 1. juli 1999.

Besl O nr 87 Lov nr 50

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting m m. Loven trer i kraft 1. juli 1999.

Besl O nr 88 Lov nr 51

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om endringer i lov av 14. desember 1917 nr 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m v og lov av 14. desember 1917 nr 17 om vassdragsreguleringer.

Loven trer i kraft straks.

Besl O nr 76 Lov nr 52

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om endringer i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).

Loven trer i kraft straks.

Besl O nr 79 Lov nr 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Besl O nr 77 Lov nr 54

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. juni 1999 til midlertidig lov om forholdet til allmennaksjeloven m m i forbindelse med fusjon mellom Postbanken AS og Den norske Bank ASA.

Besl O nr 97 Lov nr 55

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 18. juni 1999 til lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m v.

Loven trer i kraft fra 1. juli 1999.

Besl O nr 100 Lov nr 56

3.Forskrifter

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om utfylling av de overordnede målene og prinsippene for opplæringen i grunnskolen og i den videregående opplæringen.

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov 15. januar 1999 nr 2 om lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

Samferdselsdepartementet

Overføring av myndighet som klageorgan fra Samferdselsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet i saker av konkurransemessig karakter på postområdet.

5.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for perioden inntil 30. september 2003:

Administrerende direktør Svein Longva, leder, Oslo, Statistisk sentralbyrå Avdelingsleder Stein Reegård, Bærum, Landsorganisasjonen i Norge Direktør Olav Magnussen, Bærum, Næringslivets Hovedorganisasjon Avdelingsleder Bjørn Tore Stølen, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sjeføkonom Lars E. Haartveit, Bærum, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Rådgiver Bente Svendsgam, Bærum, Kommunenes Sentralforbund Forhandlingssjef Lars Erik Wærstad, Oppegård, Akadmikernes Fellesorganisasjon Generalsekretær Tove Storrødvann, Ski, Akademikerne Ekspedisjonssjef Øystein Olsen, Bærum, Finans- og tolldepartementet Ekspedisjonssjef Bernhard Nestaas, Oslo, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg til å utrede biologisk prøvetaking i arbeidslivet:

Advokat Asbjørn Breistein, Kristiansand (leder) Spesiallege Ingrid Sivesind Mehlum, Direktoratet for arbeidstilsynet Direktør Georg Apenes, Datatilsynet Bedriftslege Anne Margrethe Birkeland, Den norske lægeforening Spesialkonsulent Liv Overaae, Kommunenes Sentralforbund Yrkeshygieniker Bjørn Erikson, Landsorganisasjonen i Norge Seniorrådgiver Even Kokkvoll, Norsk Sykepleierforbund Medisinsk fagsjef Geir Riise, Næringslivets Hovedorganisasjon Forskningsdirektør Tor Norseth, Statens arbeidsmiljøinstitutt Underdirektør Sylvi Storaas, Statens helsetilsyn Oversykepleier Mariann Tveitbråten, Statens helseundersøkelser Avdelingsoverlege Ivar Ørstavik, Statens institutt for folkehelse Dr med Anders Bjørneboe, Statens rettstoksikologiske institutt Cand. philol/sykepleier Ann Rigmor Nordam, Universitetet i Oslo v/Institutt for medisinsk etikk Professor dr juris, MD Aslak Syse, Universitetet i Oslo v/Juridisk fakultet Professor Svein Åge Christoffersen, Universitetet i Oslo v/Teologisk fakultet Rådgiver Wenche Paulsrud, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

6.Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Verdens Gang over Fiskeridepartementets vedtak av 4. mars 1999 om å nekte innsyn i deler av Kystdirektoratets brev av 10. februar 1999 vedr. båtulykken ved Valsøysund bro i Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Den norske stats oljeselskap a.s. på Olje- og energidepartementets vedtak 15. februar 1999 om ny tariff i Ula transportrørledning fra Ulafeltet til Ekofisk. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sivilarkitekt Øystein B. Svebo utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Trond Moltzau utnevnes til generalløytnant og beordring til tjeneste som sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Brigader Bjørn Ruud beordres som sjef for adjutantstaben hos HM Kongen med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Vidar Stensland og ekspedisjonssjef Knut Brofoss utnevnes til førstestatsadvokater ved Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Direktør Helen Bøsterud åremålsbeskikkes til direktør i Direktoratet for sivilt beredskap fra 1. oktober 1999 til 1. oktober 2005.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Trond Christoffersen som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett fra og med 1. juli 1999 til og med 30. september 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Unni Raadim som herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete fra og med 1. juli 1999 til og med 30. september 1999.

Kommunal- og regionaldepartementet

Astri Knapstad konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. august 2000.

Landbruksdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Eva H. Grendstad konstitueres til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av frihandelsavtale av 30. november 1998 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet.

Ratifikasjon av protokoll mellom Norge og PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet om handel med landbruksvarer av 30. november 1998.

Norge gir underretning til de øvrige avtaleparter om at de nødvendige interne prosedyrer for ikrafttredelse av avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, Island og Den russiske føderasjon om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet (”Smutthull-avtalen”) og tilhørende protokoll er gjennomført.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 69/99 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 72/99 kan bli bindende for Norge.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av Matvarehjelpkonvensjonen av 1999.

Avgivelse av en erklæring om midlertidig anvendelse av konvensjonen.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til utbygging og drift av oljefunnet Borg.

Mydland kraftverk AS gis tillatelse til regulering av Stemmetjødn og til overføring av Teinebekken i Hellelandsvassdraget i Sirdal kommune.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Air Malta p.l.c. for drift av flyruter mellom Malta og Norge v.v.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Godkjenning av Attføringssenteret i Rauland som spesiell helseinstitusjon etter lov av 19. juni 1969 om sykehus m v § 1, annet ledd.

Lagt inn 25. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen