Offisielt fra statsråd 25. november 2005

Offisielt fra statsråd 25. november 2005

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. november 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 11 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)

St.prp. nr. 14 (2005-2006)
Om samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 4. april 2005 mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om petroleumssamarbeid over grenselinjen

St.prp. nr. 15 (2005-2006)
Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 9 (2005-2006)
Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

Arbeids- og sosialdepartementet

St.prp. nr. 20 (2005-2006)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 21 (2005-2006)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2005-2006)
Om lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 26 (2005-2006)
Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 17 (2005-2006)
Om endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2005

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 12 (2005-2006)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2005 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 18 (2005-2006)
Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 13 (2005-2006)
Om endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 7 (2005-2006)
Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 22 (2005-2006)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 19 (2005-2006)
Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

St.prp. nr. 16 (2005-2006)
Endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet

St.meld. nr. 5 (2005-2006)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 – 30. juni 2005

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 25 (2005-2006)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 24 (2005-2006)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2005 m.m. under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2005-2006)
Om endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 10 (2005-2006)
Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylkes (finnmarksloven) § 49 syvende og åttende ledd trer i kraft straks.

Overgangsbestemmelser til finnmarksloven om Finnmarkseiendommen vedtas.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr. 37 kapittel IV Administrasjon skal gjelde i sin helhet fra 1. januar 2006.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift 1954-07-08 nr. 03 om oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl. del 1 pkt. 1 oppheves.

Forskrift 1980-11-28 nr.7 om undersøkelseskommisjoner etter sjøfartsloven endres.

Forskrift for Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av lagdommer Steingrim Bull som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2006.

Professor dr. juris Knut Kaasen konstitueres som dommer i Høyesterett fra 1. januar 2006 og så lenge Høyesterett bestemmer, dog ikke ut over 9. juli 2006.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Kari Balke Øiseth utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Knut Storberget i de saker om benådning mv., som Justis- og politidepartementet får til behandling, hvor statsråd Knut Storberget er inhabil på grunnlag av tidligere yrkesutøvelse som advokatfullmektig i advokatfirmaet Staff og egen praksis som advokat.
( Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Pakistan om opprettelse av et rådgivende utvalg for spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som er en følge av spørsmål knyttet til migrasjon mellom de to stater.

Forsvarsdepartementet

Avhending av en bunker og 10 boligeiendommer i Forsvaret.

Moderniseringsdepartementet

Omstøyting av vedtak etter konkurranselova – Statkraft Holding AS sitt erverv av Trondheim Energiverk AS.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet sitt vedtak av 7. februar 2003 vert oppheva.

Statkraft Holding AS (no Statkraft Regional Holding AS) sitt oppkjøp av Trondheim Energiverk AS vert godkjend på vilkår om at

Statkraft AS har seld sin eigardel i Kraftverkene i Øvre Namsen og Kvænangen Kraftverk AS.

Statkraft AS har inngått leigeavtale om medeigarskap i Rana kraftstasjon, som gjev leigar ein disposisjonsrett til 65 prosent av magasin- og produksjonskapasiteten i Rana kraftstasjon for ein periode på 15 år.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Ringhorne Øst.
(Pressemelding)

Fjerning av overbygningen på betongplattformen MCP-01.