Offisielt fra statsråd 25. oktober 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

25. oktober 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. oktober 1996 kl 1100. Det ble fattet følgende vedtak:

Statsrådet

Statsminister Gro Harlem Brundtland, utenriksminister Bjørn Tore Godal og statsrådene Gunhild Øyangen, Gunnar Berge, Thorbjørn Berntsen, Kjell Opseth, Gudmund Hernes, Åse Kleveland, Sigbjørn Johnsen, Grete Faremo, Grete Berget, Grete Knudsen, Kari Nordheim-Larsen, Jan Henry T. Olsen, Jørgen Kosmo, Nils Totland, Jens Stoltenberg, Hill-Marta Solberg og Reidar Sandal gis etter søknad avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 25. oktober 1996 kl. 1230.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 25. oktober 1996 kl. 1230:

 • Martin Kolberg, Statsministerens kontor
 • Norvald Mo, Statsministerens kontor
 • Morten Wetland, Statsministerens kontor
 • Øystein Singsaas, Statsministerens kontor
 • Jan Egeland, Utenriksdepartementet, utenrikssaker
 • Siri Bjerke, Utenriksdepartementet, utenrikssaker
 • Even Aas, Utenriksdepartementet, handelssaker
 • Asbjørn Mathisen, Utenriksdepartementet, bistandssaker
 • Anne-Lise Hilmen, Administrasjonsdepartementet
 • Ingunn Yssen, Barne- og familiedepartementet
 • Marianne Andreassen, Finans- og tolldepartementet
 • Ottar Brage Guttelvik, Finans- og tolldepartementet
 • Jan Petter Rasmussen, Fiskeridepartementet
 • Inger Hovengen, Forsvarsdepartementet
 • Ingeborg Moen Borgerud, Justis- og politidepartementet
 • Øystein Mæland, Justis- og politidepartementet
 • Astrid Søgnen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
 • Magnus Midtbø, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
 • Erik Orskaug, Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Karin Kjølmoen, Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Stig Erik Fossum, Kulturdepartementet
 • Ottar Befring, Landbruksdepartementet
 • Bernt Bull, Miljøverndepartementet
 • Odd Erik Hansgaard, Nærings- og energidepartementet
 • Mary Kvidal, Nærings- og energidepartementet
 • Torstein Rudihagen, Samferdselsdepartementet
 • Finn Grønseth, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker
 • Kari Paulsrud, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker
 • Statsråd Gunnar Berge tiltrer sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.

Stortingsrepresentant Thorbjørn Jagland utnevnes til statsminister og følgende statsråder fra 25. oktober 1996 kl 1230:

 • Utenriksminister Bjørn Tore Godal
 • Statsråd Thorbjørn Berntsen
 • Statsråd Kjell Opseth
 • Statsråd Gudmund Hernes
 • Statsråd Grete Faremo
 • Assisterende riksantikvar Sissel Rønbeck
 • Statsråd Grete Knudsen
 • Statsråd Kari Nordheim-Larsen
 • Statsråd Jørgen Kosmo
 • Statsråd Jens Stoltenberg
 • Statsråd Hill-Marta Solberg
 • Statsråd Reidar Sandal
 • FN-ambassadør Terje Rød-Larsen
 • Partisekretær Dag Terje Andersen
 • Forfatter Anne Holt
 • Stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
 • Journalist Turid Birkeland
 • Stortingsrepresentant Sylvia Brustad

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 10 (1996-97) Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler Ot prp nr 11 (1996-97) Oppfølging av nytt skattesystem for rederiselskaper St prp nr 1 Tillegg nr 2 (1996-97) Satser for tonnasjeskatt St prp nr 5 (1996-97) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 23. september 1996 St prp nr 6 (1996-97) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Neptal til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Kathmandu den 13. mai 1996

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 1 (1996-97) Om endring av forslag til løyving under kap 2410 Statens lånekasse for utdanning

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 9 (1996-97) Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 19. juli 1996 nr 58 om endringar i straffeprosesslova (klagerett over påtalevedtak m v) trer i kraft fra 1. november 1996 (se pkt 3 nedenfor)

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i regler om ordning av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) fastsatt ved kongelig esolusjon 28. juni 1985 nr 1679 (se pkt 2 ovenfor).

4.Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet

Delegasjon av myndighet etter lov om natuvern, lov om viltet og lov om kulturminner (se pkt 8 nedenfor).

5.Styrer, utvalg

Miljøverndepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av lovutvalg for å lage forslag til miljøvernlov for Svalbard og Jan Mayen:

Ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, leder
Prosjektleder Tore Ising, nestleder
Utenriksdepartementet, v/rådgiver Mari Skåre
Justis- og politidepartementet, v/ekspedisjonssjef Morten Ruud
Nærings- og energidepartementet, v/avdelingsdirektør Kjell Grønnevedt
Fiskeridepartementet, v/rådgiver Hilde Markhus
Direktoratet for naturforvaltning, v/førstekonsulent Elisabeth Jernquist
Statens forurensningstilsyn, v/avdelingsdirektør Øyvind Schreiner
Norsk Polarinstitutt v/forskningssjef Pål Presterud
Sysselmannen på Svalbard, v/assisterende sysselmann Rune Hansen
Bergmesteren for Svalbard v/bergmester Johannes Vik
Norges Forskningsråd v/leder av polarforskningskomiteen Arnoldus Schytte Blix
Svalbardrådet v/Svalbardrådsmedlem Heidi Brun
Svalbard Reiselivsråd v/sekretariatsleder Frigg Jørgensen
Naturvernforbundet v/sentralstyremedlem Eli Heiberg

6.Klagesaker mv

Finans- og tolldepartementet

Klage fra stiftelsen Norsk Sykkelsport over Finans- og tolldepartementets avslag på søknad om tildeling av overskudd fra minnemyntutgivelse i forbindelse med arrangementet sykkel-VM 1993. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Wien og Ljubljana, Erik Christian Selmer utnevnes tillike til sendeman i Bratislava med rang som ambassadør.

Sendemann i Abu Dhabi, Stein Vegard Hagen utnevnes tillike til sendemann i Kuwait, Manama og Doha, med rang som ambassadør.

Rådgiver Wenche Marie Kirkebye Moe utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jan Wilhelm Grythe utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Kai Ole Holter utnevnes til oberst II i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Oberstløytnant Leif-Arne Ljøkjell utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Arnstein Nilssen utnevnes til politimester i Rana med tiltredelse fra det tidpsunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert førstestatsadvokat Knut Herbrand Kallerud utnevnes til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Pål Hellesylt utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjennelse av Sluttdokumentets vedlegg A fra den første tilsynskonferansen for avtalen om konvensjonelle styrker i Europa og sluttakten fra forhandlingene om personell, som ble avholdt i Wien 15.-31. mai 1996.

Noteveksling om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Slovenia om traktatsuksesjon.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Belarus om internasjonal veitransport.

Miljøverndepartementet

Opprettelse av Statens naturoppsyn (se pkt 4 ovenfor).

Fylkesplan for Rogaland 1996-1999.

Fylkesplan for Troms 1996-1999.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det amerikanske flyselskapet Delta Airlines INC, for code-sharing samarbeid med SABENA mellom Norge og USA via Brussel.

Lagt inn 25 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen