Offisielt fra statsråd 25. oktober 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. oktober 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 13 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 11 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred mv.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 14 (2002-2003)
Om lov om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap
(Pressemelding)

linkdoc138018#docSt.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2002-2003)
for budsjetterminen 2003

Om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap og om Flytoget AS, BaneTele AS og Ryfylkepakken
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 5. april 2002 nr. 8 om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).
Del I skal gjelde fra 1. november 2003.

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om adgangen til å drive trålfiske etter reker.

4. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Jon Kapelrud, advokat Knut Røstum og konstituert sorenskriver Kari Lynne utnevnes til lagdommere i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Randi Carlstedt utnevnes til tingrettsdommer ved Larvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Arne Vikse utnevnes til tingrettsdommer i Haugesund tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Geir Tonning utnevnes til tingrettsdommer i Sandnes tingrett og konstitusjon som sorenskriver samme sted med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Knut Størk Glad og advokat Nils Ihlen Ramm utnevnes til lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Anders Haugestad og førstestatsadvokat Monica Hansen Nylund utnevnes til lagdommere i Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug, advokat Inger Kjersti Dørstad, utreder Toril Kristiansen Høyland og dommerfullmektig Oddmund Svarteberg utnevnes til tingrettsdommere i Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Underdirektør Eivind Tesaker utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Kjetil Moen konstitueres som underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Den islamske Republikken Pakistan om konsolidering av gjeld.