Offisielt fra statsråd 25. september 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. september 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

linkdoc001005-040002#docSt meld nr 54 (1997-98) Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1997 – 30. juni 1998.

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030037#docSt prp nr 87 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 53/98 av 29. mai 1998 om endring av vedlegg XIX i EØS-avtalen om forbrukervern.

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-040006#docSt meld nr 55 (1997-98) Kredittmeldinga 1997

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050009#docOt prp nr 87 (1997-98) Om lov om endringer i lov av 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk linkdoc016005-040003#docSt meld nr 30 (1997-98) Nordisk samarbeid

2.Klagesaker m.v.

Kulturdepartementet

Klage fra Northerns Lights Film & TV-produksjon AS på avslag på søknad om ekstraordinært tilskudd til dekning av påløpte kostnader i det nedlagte filmprosjektet ”St. Hansnatten”. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Kommunenes Sentralforbund på vegne av 42 foretak over Sosial- og helsedepartementets vedtak 24. februar 1998 om ikke å dispensere fra regler om private tjenestepensjonsordninger. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Kommunenes Sentralforbund på vegne av 28 kraftforetak over Sosial- og helsedepartementets vedtak 24. februar og 28. april 1998 om ikke å dispensere fra regler om private tjenestepensjonsordninger. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Kommunal Landspensjonskasse på vegne av tre kraftforetak og KLP over Sosial- og helsedepartementets vedtak 26. februar 1998 om ikke å dispensere fra regler om private tjenestepensjonsordninger. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Haugesund kommunale pensjonskasse og De selvstendige kommunale pensjonskasser over Sosial- og helsedepartementets vedtak 26. februar 1998 om ikke å dispensere fra regler om private tjenestepensjonsordninger. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Skedsmo & Sørum Elektrisitetsforsyning AS over Sosial- og helsedepartementets vedtak 16. mars 1998 om ikke å dispensere fra regler om private tjenestepensjonsordninger. Klagen tas ikke til følge.

3.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Abidjan ambassadør Lars Tangeraas utnevnes tillike til sendemann i Accra, Ghana, med rang som ambassadør.

Sendemann i Wien ambassadør Helga Hernes utnevnes tillike til sendemann i Bratislava med rang som ambassadør.

Sendemann til Kingston, Jamaica, og St. John’s, Antigua og Barbuda, ambassadør Brit Løvseth, utnevnes tillike til sendemann til Castries, Saint Lucia, Basseterre, Saint Christopher og Nevis, og Port of Spain, Trinidad og Tobago, med rang som ambassadør.

Eivind Hoff utnevnes til ulønnet generalkonsul i Toronto, Canada.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Unni Røst utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Kjell-Olav Nordby utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arne Hustvedt utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Birger Foseide utnevnes til sokneprest i Orkdal prestegjeld og prost i Orkdal prosti i Nidaros bispedømme.

Rådgiver Stine Dalen konstitueres som byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 15. august 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Førstekonsulent Hilde Gunn Bringsli konstitueres som byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet fram til 30. juni 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Mona Næss konstitueres som byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet fram til 30. november 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Avdelingsdirektør Ola Brattegard utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Reglement for personalforvaltningen i departementene fastsettes fra og med 1. november 1998.

Olje- og energidepartementet

Tussa Energi AS gis konsesjon etter industrikonsesjonsloven m m i forbindelse med oppkjøp av Kopa og Kolfossen Kraftverker i Volda kommune, Møre og Romsdal.

Lagt inn 25. september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen