Offisielt fra statsråd 25. juni 2019

I statsråd i dag ble Vegard Einan utnevnt til statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. juni 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 16. juni 2017 nr. 62 om endringer i kommuneloven m.m. (råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom). Del III og IV trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Delt ikrafttredelse. Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 31-6 trer i kraft 1. november 2019.

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper fastsettes i samsvar med framlagte forslag.

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Christl Kvam gis med virkning fra 5. august 2019 kl. 1200 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.

Leder Vegard Einan utnevnes med virkning fra 5. august 2019 kl. 1200 til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.

Rådgiver Karianne Hansen konstitueres fra 5. august 2019 som statssekretær for statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Justis- og beredskapsdepartementet i den perioden statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds avvikler foreldrepermisjon og ferie.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av utredningsleder Guro Voss Gabrielsen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om indekser som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter, eller for å måle investeringsfonds resultater, i samsvar med framlagte forslag.

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR), kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler, kan bli bindende for Norge.