Offisielt fra statsråd 26 . januar 1996


Offisielt fra statsråd

26. januar 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

St meld nr 25 (1995-96) Om Forsvaret si bustadverksemd

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 25 (1995-96) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Produkter til byggverk. Tilpasning til EU's rådsdirektiv 89/106 av 22. desember 1988 mm. St meld nr 30 (1995-96) Nordisk samarbeid

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank. Besl O nr 31 Lov nr 5

3.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1996 for visse grupper trygdede fastsettes.

Forskrifter om avgifter til folketrygden for personer som går inn under lov om skatt til Svalbard på formue og inntekt og lov om skatteplikt for tjenestemenn på Jan Mayen for året 1996 fastsettes.

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av Statens Byggeskikkutvalg for perioden 1. februar 1996 - 31. desember 1999:

Anna Elisa Tryti, Bergen, leder
Sivilingeniør Jens Nylund, Trondheim, Byggenæringenes Fellesråd,
Direktør Arnulf Melbye, Oslo, Byggherrenes Fellesråd
Byplansjef Ellen De Vibe, Skien, Kommunenes Sentralforbund
Arkitekt Nina Kielland, Trondheim, Norske Arkitekters Landsforbund
Direktør Helge Oftedal, Stavanger, Norske Boligbyggelags Landsforbund
Professor Sven Bjørberg, Bærum, Norges teknisk- natur- vitenskapelige universitet
Landskapsarkitekt Unni Dahl Grue, Ås, Norges Landbrukshøyskole

5. Utnevnelser, avskjed mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Thorvald Stoltenberg utnevnes til sendemann i København, med rang som ambassadør.

Seiroku Takizawa utnevnes til ulønnet konsul i Sapporo, Japan. (Se pkt. 6 nedenfor)

Eric Roberto Frankenberg Leonor utnevnes til ulønnet konsul i Santo Domingo, Den dominikanske republikken.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Frode Finsås konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Beordring av kontreadmiral Ove Sten Olsen til tjeneste som Norges nasjonale militære representant ved Hovedkvarteret for de allierte styrker i Europa med tiltredelse fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør I Jan Henrik Eriksen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som Kommandør for sjøstridskreftene i Nord-Norge med tiltredelse fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Einar Thoen utnevnes til oberst II i Kavaleriet med tiltredelse fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Ole Bull utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Jens Jørgen Jensen utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Per Normann Sønnervik utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Arne Christiansen gis avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. juni 1996.

Miljøverndepartementet

Informasjonssjef Sylvi Ofstad Samstag utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Øyvind Lone
Ola Christian Rygh
Bjørn Berthelsen
Rolf Sigmund Jensen
Wigdis Andresen
Gjermund Lanestedt

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Ove Stig Flataker utnevnes til byråsjef i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 94 av 29. juni 1949 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Det opprettes et ulønnet konsulat i Sapporo, Japan. (Se pkt 5 overfor)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Sveits 1.-4. februar 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved offisielt besøk i Kina 29. januar - 6. februar 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kjell Opseth med ektefelle ved offisielt besøk i Polen 4.-7. februar 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester) ved innlemmelse av Rådsdirektiv 95/26/EØF.

Finans- og tolldepartementet

Økonomireglement for staten.

Kulturdepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 1996.


Lagt inn 26 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen