Offisielt fra statsråd 26. april 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

26. april 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 51 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av
  1. Avtale mellom de stater som er parter i Traktat for det nordatlantiske område og de øvrige deltakerstater i Partnerskap for fred om status for deres styrker, med et forbehold,
  2. Tilleggsprotokoll til Avtale mellom de stater som er parter i Traktat for det nordatlantiske område og de øvrige deltakerstater i Partnerskap for fred om status for deres styrker, begge undertegnet i Brussel 19. juni 1995.

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 47 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo den 26. mars 1996

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 52 (1995-96) Om lov om endringer i forsikringsavtaleloven m v Ot prp nr 53 (1995-96) Om lov om endringer i straffeprosessloven (klagerett over påtalevedtak m v) St meld nr 37 (1995-96) Om flommen på Østlandet 1995 og kriseberedskap i fred

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 51 (1995-96) Om lov om endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2) St prp nr 52 (1995-96) Om endringar i rentevilkår for lån i Husbanken med tilsegn før 1996

Nærings- og energidepartementet

St meld nr 38 (1995-96) Om gasskraftverk i Norge

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 54 (1995-96) Om lov om endring i lov 4. juni 1976 nr 63 om samferdsel

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kulturdepartementet

Ikrafttredelse av lov 2. februar 1996 til lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting m.v.

3.Styrer, utvalg

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av nytt styre for Veiledningsinstituttet i Nord-Norge for perioden fra og med 13. mai 1996 til og med 12. mai 2000:

Medlem og leder: Edel Lønnum (ny leder), Rana

Medlem: Anniken Tømte (ny), Oslo
Varamedlem: Åge Solheim (ny), Sortland

Medlem: Ole Hamnvik (ny), Lyngen
Varamedlem: Aud Sund Olsen (ny), Målselv

Medlem: Herold Paulsen, Hammerfest
Varamedlem: Lilly Frisk (ny), Alta

Medlem: Øivind Silåmo, Bodø
Varamedlem: Brit Riis (ny), Harstad

Medlem: Elisabeth Aspaker (ny), Harstad
Varamedlem: Arne Pedersen (ny), Vadsø

Medlem: Tor-Jørgen Thoresen (ny), Gran
Varamedlem: Arne Wilhelm Theodorsen (ny), Tromsø

4.Klagesaker mv

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra Westminster Offshore AS over Utenriksdepartementets vedtak av 10. oktober 1995 om sletting av MV "Sandpiper" fra norsk internasjonalt skipsregister. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Jon Atle Gaarder utnevnes til sendemann i Beograd, med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Dar es Salaam, Nils-Johan Jørgensen utnevnes tillike til sendemann i Viktoria og Antananarivo,med rang som ambassadør.

Ministerråd Martin Tore Bjørndal utnevnes til sendemann i Santiago, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kerrance Mervyn Hoggard utnevnes til ulønnet konsul i Auckland, New Zealand.

Forsvarsdepartementet

Oberst I Ivar Gjetnes utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Luftforsvarets forsyningskommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Kjell Grandhagen utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Tom Henry Knutsen utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Major Odd Anders Bergfald utnevnes til oberstløytnant i feltprestkorpset med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Bjørn Ole Gurihus utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementt bestemmer.

Vernepliktig løytnant Ketil Lunde utnevnes til obestløytnant (sanitet) i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidpsunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 1994.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21,22 og 23 opprettes Grothovdmyran naturreservat i Hol kommune, Buskerud fylke.

Fylkesplan for Akeshus 1996-1999 godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 19-4.

Nærings- og energidepartementet

Statkraft SF pålegges obligatoriske vilkår i ubenyttede reguleringskonsesjoner gitt i medhold av Vassdragsreguleringsloven


Lagt inn 26 april 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen