Offisielt fra statsråd 26. februar 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 26. februar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030025#docSt prp nr 36 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av en endringsprotokoll til Konvensjonen vedrørende opprettelse av en europeisk organisasjon for utnytting av meteorologiske satellitter (EUMETSAT)

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-040004#docSt meld nr 22 (1997-98) Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999 – 2002

Kulturdepartementet

linkdoc018005-030001#docSt prp nr 37 (1997-98) Om nytt operahus

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-030007#docSt prp nr 38 (1997-98) Om rammene for den framtidige kraftdisponeringen til Norsk Hydro

Samferdselsdepartementet

St prp nr 39 (1997-98) Om NSB Gardermobanen AS’ økonomi St prp nr 40 (1997-98) Om tetting av Romeriksporten på Gardermobanen, beredskapsplan for tilbringersystemet til Oslo Lufthavn Gardermoen samt miljøtiltak i Groruddalen

2.Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen (gebyrtariffen) fastsettes. Forskriften trer i kraft 1. mars 1998.

3.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å føre forhandlinger om ny jordbruksavtale for 2 år :

 • Medlemmer:
 • Departementsråd Per Harald Grue, leder, Ås
 • Avdelingsdirektør Gabriella Dånmark, Ski
 • Avdelingsdirektør Arnulf Leirpoll, Asker
 • Førstekonsulent Tone Tønnessen, Oslo
 • Fungerende ekspedisjonssjef Bodhild Fiskenes, Asker
 • Underdirektør Bente Thorsen, Oslo
 • Rådgiver Per Arne Skjeflo, Oslo
 • Avdelingsdirektør Atle Haga, Eidsberg
 • Sekretær:
 • Landbruksdirektør Almar Sagelvmo, Ski

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg for å vurdere politidistriktenes størrelse og antall med sikte på effektivisering av politi- og lensmannsetaten og best mulig utnyttelse av ressurser til publikumsrettet virksomhet og kriminalitetsbekjempelse:

 • Leder: Direktør Anne Kari Lande Hasle, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo
 • Medlemmer:
  • Forbundsleder Terje Ødegård, Politiets Fellesforbund, Oslo
  • Leder Ole Petter Parnemann, Politiembetsmennenes Landsforening, Bærum
  • Formann Otto Stærk, Norges Lensmannslag, Råde
  • Førstestatsadvokat Walter Wangberg, Hordaland statsadvokatembeter, Bergen
  • Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet, Oslo
  • Underdirektør Linn-Birgitte Rasmussen, Finans- og tolldepartementet, Oslo
  • Spesialrådgiver Inger Johanne Sundby, Statskonsult, Oslo
  • Politimester Ingelin Killengreen, Oslo politidistrikt, Oslo
  • Politimester Ernst I. Høyer, Narvik politidistrikt, Narvik

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 1998 til 1. mars 2001:

I. Som faste nøytrale medlemmer:

 • Høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Hallingby
 • Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo
 • Professor Steinar Strøm, Oslo

II. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lov om lønnsnemnd i arbeidstvister:

 • Nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Jan Kr. Balstad, Nesoddtangen (Ny)

Personlige varamedlemmer:

 1. Nestleder Gerd-Liv Valla, Oslo (Ny)
 2. Hovedkasserer Bente N. Halvorsen, Hagan (Ny)
 3. Leder Randi Bjørgen, Trondheim
 4. Førstesekretær Evy Buverud Pedersen, Lillestrøm
 5. Forhandlingssjef Hans Petter Sveia, Asker
 6. Sekretær Liv Undheim, Oslo
 7. Sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo

III. Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lov om lønnsnemnd i arbeidstvister:

 • Viseadministrerende direktør Lars Chr. Berge, Høvik

Personlige varamedlemmer:

 1. Forhandlingsdirektør Kirsti Stokland, Oslo
 2. Forhandlingsleder Brit Spilling, Blommenholm
 3. Forhandlingsdirektør Gunnar Flaat, Oslo

IV. Som representant for arbeidstakerinteresser etter lov om offentlige tjenestetvister:

 • Nestleder Berit Irene Tolg, Oslo (Ny)

Personlige varamedlemmer:

 1. Generalsekretær Kai Thoresen, Sørumsand
 2. Leder Erling Petter Roalsvig, Kolsås
 3. Forbundsleder Jan Werner Hansen, Oslo (Ny)
 4. Generalsekretær Kari Haug, Oslo

V. Som representanter for statens interesser etter lov om offentlige tjenestetvister:

 • Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo

Personlige varamedlemmer:

 1. Statens personaldirektør Per Engebretsen, Oslo
 2. Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Sandvika
 3. Departementsråd Harald Nybøen, Oslo
 4. Toll- og avgiftsdirektør Frida Nokken, Oslo

4.Klagesaker

Barne- og familiedepartementet

Klage fra Viste private barnehage over Barne- og familiedepartementets vedtak 25. november 1997 om barnehagens rett til omstillingstilskudd. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Roma, ambassadør Geir Grung, utnevnes tillike til sendemann i Tirana med rang som ambassadør.

Sendemann i Kampala, ambassadør Arild Retvedt Øyen, utnevnes til like til sendemann i Bujumbura med rang som ambassadør.

Thomas Fredrik Olsen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Santa Cruz de Tenerife. (Se også pkt 6 nedenfor)

Madelaine Hagen utnevnes til ulønnet konsul i Østersund, Sverige.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Steinar Undrum utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Avdelingsdirektør Inger Johanne Wremer utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Helene C. Røer utnevnes til lovrådgiver i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Stig Røgeberg konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert førstestatsadvokat Petter Nordeng som førstestatsadvokat i ØKOKRIM fra 1. august 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert førstestatsadvokat Erik Førde som førstestatsadvokat i ØKOKRIM fram til 1. juli 1999.

Konstitusjon av konstituert statsadvokat Håkon Skulstad som førstestatsadvokat i ØKOKRIM i tiden 1. mars – 30. juni 1998.

Kommunal- og regionaldepartementet

Utredningsleder Kristin Nakken utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Statsministeren

Fullmakt til Statsministerens kontor til å overskride bevilgningen i 1998 på kapittel 21 Statsrådet med inntil 2,2 mill kroner for anskaffelse av sikkerhetskjøretøy til bruk i regjeringens biltjeneste under henvisning til udisponert bevilget beløp til dette formål i 1997.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 73/97 (EFTA/EØS-landenes deltakelse i Fellesskapets program for forebygging av narkotikamisbruk innenfor rammene av fellesskapets folkehelseprogram) kan bli bindende for Norge.

Omdannelse av det ulønnete generalkonsulatet i Las Palmas de Gran Canaria til ulønnet konsulat.

Omdannelse av det ulønnete konsulatet i Santa Cruz de Tenerife til ulønnet generalkonsulat. (Se også punkt 5 ovenfor)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Godkjenning av graden doctor oeconomiae (dr oecon) ved BI Stiftelsen

Lagt inn 26. februar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen