Offisielt fra statsråd 26. januar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. januar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 42 (2000-2001)
Om økonomiske konsekvenser av formannskapet i komitéen som overvåker gjennomføringen av sanksjonene mot Irak

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 41 (2000-2001)
Konsekvensutredning for jernbanetunnel i Gamlebyen i Oslo og omtale av Ringeriksbanen

(Pressemelding)

2. Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2001.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift 1. mai 1931 om bestemmelser om utgassing av bygning, skip, drivhus og lignende rum med blåsyre eller annen farlig gass og forskrift 11. januar 1935 om bestemmelser om utgassing i utgassingskammere med blåsyregass eller annen farlig gass oppheves.

3. Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister fram til 31. desember 2004:

Leder: Amanuensis Trygve Bergsåker, Øvre Eiker
Nestledere:
Lagdommer Hilde Wiesener Haga, Oslo
Amanuensis Irene Vanja Dahl, Kristiansund
Medlemmer:
Seniorkonsulent Kari Elisabeth Skotnes, Oslo
Seksjonssjef Kjersti Bergholtz, Oslo
Advokat Harald Sverdrup, Bærum
Advokat Marianne Gran Juriks, Oslo
Advokat Stein Grahm, Bærum
Advokat Jan Hesselroth, Oslo
Direktør Ingrid Thinn Bjerke, Asker
Daglig leder Hilde Britt Skarbøvik Mellbye, Oslo

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede alternativer til straff som reaksjon mot lovbrudd:

Assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre, Sande i Vestfold, leder
Lagmann Berit Fosheim, Oslo
Utreder dr. juris. Toril Kristiansen Høyland, Oslo
Administrerende direktør Nils Moe, Bodø
Forsker Inger-Anne Ravlum, Oslo
Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, Spikkestad
Forbrukerombud Bjørn Erik Thon, Oslo

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Utredningssekretær Jan Bøhler utnevnes til statssekretær i Utenriksdepartementet, utenrikssaker.

(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Jan Arve Knutsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver John Petter Opdahl utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Finn Landsverk beskikkes som spesialutsending (råd for forsvarssaker) ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Erik Breidlid beskikkes som spesialutsending (forsvarspolitisk råd) ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Rune Solberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Advokat Stig Bernhard Sollund utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Fortsatt konstitusjon av politiinspektør Einar Drægebø som politimester i Hordaland ikke utover 1. januar 2002.

Justitiarius Rakel Surlien innvilges permisjon uten lønn fra embetet som justitiarius i Nedre Romerike herredsrett fra og med 1. april 2001 til og med 31. mars 2003.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Tomas Berg som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 30. april 2001.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved deltakelse på World Economic Forum i Sveits 25. – 28. januar 2001.

Finansdepartementet

ACTABank ASA gis tillatelse til å drive bankvirksomhet.

Kulturdepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2001 fastsettes.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kulturdepartementet.

(Pressemelding)

 

Nærings- og handelsdepartementet

Tildeling av Medaljen for edel dåd til de britiske statsborgerne Richard Stephenson og Nicholas McWilliams for deres innsats under togulykken på Rørosbanen 4. januar 2000. Medaljen tildeles begge.

Opprettelse av et nytt Sakkyndig råd for fritidsfartøy til erstatning for Sjøvettkampanjen og Sjøvettkampanjens styre.

Olje- og energidepartementet

Hydro Aluminium AS gis ny konsesjon for kraftanleggene i Årdal.

Dalana energi gis tillatelse til bygging av nytt Lindland kraftverk i Barstadvassdraget, Sokndal og Eigersund kommuner i Rogaland.