Offisielt fra statsråd 26. mai 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. mai 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  St.prp. nr. 67 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av EØS-komitébeslutning nr. 37/2000 av 31. mars 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs handlingsprogram vedrørende sjeldne sykdommer innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (1999-2003)

  St.prp. nr. 68 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

  nr. 179/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport)

  St.prp. nr. 69 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 185/1999 av 17. desember 1999 om endring av vedlegg XX (Miljø) i EØS-avtalen om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer

  St.prp. nr. 70 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (opphavsrett)

  St.prp. nr. 71 (1999-2000)

  Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 39/2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i fellesskapshandlingsprogrammet om førebyggjande tiltak for å kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner (Daphne-programmet) (2000-2003)

  St.meld. nr. 36 (1999-2000)

  Om samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1999

  Arbeids- og administrasjonsdepartementet

  St.prp. nr. 73 (1999-2000)

  Pensjonar frå statskassa

  Barne- og familiedepartementet

  Ot.prp. nr. 52 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (selvstendig opptjeningsrett til fødsels- og adopsjonspenger for fedre mv.)

  Finansdepartementet

  St.meld. nr. 38 (1999-2000)

  Om statens eierskap i Kreditkassen

  Justis- og politidepartementet

  Ot.prp. nr. 54 (1999-2000)

  Om lov om vaktvirksomhet

  Ot.prp. nr. 55 (1999-2000)

  Om lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

  Ot.prp. nr. 56 (1999-2000)

  Om lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover

  Ot.prp. nr. 57 (1999-2000)

  Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  Ot.prp. nr. 58 (1999-2000)

  Om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

  Landbruksdepartementet

  Ot.prp. nr. 50 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer

  St.meld. nr. 35 (1999-2000)

  Om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1996-1999

  Samferdselsdepartementet

  St.prp. nr. 72 (1999-2000)

  Om delvis bompengefinansiering av T-forbindelsen – Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner i Rogaland

  Ot.prp. nr. 51 (1999-2000)

  Om lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv.

  St.meld. nr. 37 (1999-2000)

  Om omlegging av Postens ekspedisjonsnett

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  Ot.prp. nr. 53 (1999-2000)

  Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

 3. Sanksjoner og ikrafttredelser
 4. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

  Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2000 til lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover.

  Besl. O. nr. 73 Lov nr. 37

  Kommunal- og regionaldepartementet

  Sanksjon av Stortingets vedtak av 2. desember 1999 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. – (utdanningspermisjon).

  Loven trer i kraft 1. januar 2001.

  Besl. O. nr. 10 Lov nr. 38

 5. Utnevnelser m.v.
 6. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Ambassadør Kjell-Martin Frederiksen utnevnes til sendemann i Madrid, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Hjemmebasert sendemann i Banjul, Cotonou, Yaoundé og Bissau, ambassadør Kristen Christensen, utnevnes tillike til sendemann i Niamey (Niger), med rang som ambassadør.

  Generalkonsul Otto Hjorth Mamelund utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Spesialrådgiver Per Kristian Pedersen utnevnes til sendemann i Tallinn, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Ambassaderåd Eva Offerdal Ødegaard utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Rådgiver Øystein Bø utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Første ambassadesekretær Terje Theodor Nervik utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Detlef Hesse utnevnes til ulønnet konsul i Rostock, Tyskland.

  Finansdepartementet

  Konstituert underdirektør Trude Myklebust utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Justis- og politidepartementet

  Konstituert statsadvokat Kim Roger Sundet, advokat Per Reehorst, konstituert statsadvokat Olav Helge Thue og politiinspektør Trond Dyvik utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Konstituert statsadvokat Gert Johan Kjelby utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Kommunal- og regionaldepartementet

  Avdelingsdirektør Eivind Dale utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse 1. juli 2000.

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  Underdirektør Elin Anglevik utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Byråsjef Kari Grette konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 7. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Otto Gregussen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Hanne Harlem i Justis- og politidepartementets behandling av klage av 25. januar 2000 fra Oslo Arbeiderparti om vilkår for drift av bingo i Oslo i året 2000.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en valgfri protokoll om barn i væpnet konflikt til FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

Undertegning av en valgfri protokoll om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi til FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Bjørn Tore Godal med ektefelle ved besøk til USA 5. – 6. juni 2000.

Justis- og politidepartementet

Reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten:

Sammenslåing mellom Flakstad og Moskenes lensmannsdistrikt og Vestvågøy lensmannsdistrikt.

Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

AS Salten Kraftsamband gis tillatelse til erverv og ekspropriasjon av bruksrett til vannfall som utnyttes i Daja kraftverk, samt tillatelse til overføring av reguleringskonsesjon i Sulitjelmavassdraget – Fauske og Saltdal kommuner.

VEDLEGG

1 [ Klikk her og skriv tittel for første vedlegg ]

[ Klikk her og skriv innhold i første vedlegg ]