Offisielt fra statsråd 26. mars 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. mars 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030048#docSt prp nr 49 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr 87/97 av 9. desember 1997 om endring av vedlegg II (tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (energi) til EØS-avtala linkdoc032005-030049#docSt prp nr 50 (1998-99) Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket linkdoc032005-040010#docSt meld nr 34 (1998-99) Norges deltakelse i Europarådet i 1998

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030026#docSt prp nr 53 (1998-99) Miljøavgifter på drivstoff til luftfarten m v – endringer i statsbudsjettet for 1999 linkdoc006005-050027#docOt prp nr 43 (1998-99) Om lov om endringer i regnskapsloven m v linkdoc006005-050028#docOt prp nr 45 (1998-99) Om lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern m v)

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050039#docOt prp nr 41 (1998-99) Om lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) linkdoc012005-040006#docSt meld nr 33 (1998-99) Om regelverk som avtalen med Den europeiske union om institusjonelle løsninger for tilknytning til Schengen-samarbeidet skal anvendes på

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040024#docSt meld nr 32 (1998-99) Videregående opplæring

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050013#docOt prp nr 44 (1998-99) Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

Kulturdepartementet

linkdoc018005-030006#docSt prp nr 48 (1998-99) Om nytt operahus (II)

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-030013#docSt prp nr 51 (1998-99) Om salg av kraft fra Saudefaldene til Eramet linkdoc026005-030014#docSt prp nr 52 (1998-99) Om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler linkdoc026005-050004#docOt prp nr 42 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050031#docOt prp nr 46 (1998-99) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon – forenkling og klargjøring)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. mars 1999 om lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 45 Lov nr 14

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mars 1999 til lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) Besl O nr 43 Lov nr 15

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mars 1999 til lov om endring i lov av 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) Besl O nr 42 Lov nr 16

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 16. mars 1999 til lov om husleieavtaler (husleieloven). Loven trer i kraft fra 1. januar 2000. Besl O nr 48 Lov nr 17

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 14. september 1984 nr 1655 om omberegning av skatt på etterbetalte pensjoner m v.

4.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Jarle Skjørestad gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær ved Statsministerens kontor med virkning fra 29. mars 1999 kl. 0800. Han utnevnes fra samme tidspunkt til statssekretær i Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Statssekretær Åslaug Marie Haga gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Utenriksdepartementet (utenrikssaker) med virkning fra 29. mars 1999 kl. 0800. Hun utnevnes fra samme tidspunkt til statssekretær ved Statsministerens kontor.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Luanda og Kinshasa, ambassadør Bjørg Leite utnevnes tillike til sendemann i Brazzaville, med rang som ambassadør.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Jan Eirik Finseth utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Gunnar Rode Torvund utnevnes til herredsrettsdommer ved Midhordaland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert politimester Ottar Lien konstitueres som politimester i Halden med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. februar 2001.

Rådgiver Kari Omholt konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. november 2000.

Politiinspektør Anne Liv Jacobsen konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. august 2000.

Rådgiver Unni Gunnes konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 14. mars 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Torgund Pedersen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Espen Thorud utnevnes som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Ninni Kate Rognli utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Catarina Luraas konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 30. juni 2000.

Landbruksdepartementet

Ola Kirkeberg konstitueres som underdirektør i Landbruksdepartementet fram til 31. desember 2000, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Overingeniør Heidi Skaug beskikkes som jordskiftedommer ved Romsdal og Søre Nordmøre jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert underdirektør Ellen Elster utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 91/98 kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av regulering av norsk oljeproduksjon.

Lyse Produksjon AS gis tillatelse til opprusting og tilleggsregulering for Fløyrli kraftverk i Fløyrlielva, Forsand og Gjesdal kommuner.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Northwest Airlines, Inc. for drift av flyruter mellom USA og Norge v. v.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Revidert instruks for A/S Vinmonopolets styre fastsettes.

Tillegg for vedtekter for ”Nasjonalhjelpens Fond for Krigens ofre” bekreftet ved kgl res av 2. mai 1947 og senere tilføyelser blir fastsatt.

Lagt inn 26. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen