Offisielt fra statsråd 26. mars 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. mars 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2003-2004)
Om lov om bokføring (bokføringsloven)
(Pressemelding)

linkdoc155950#docSt.meld. nr. 29 (2003-2004)
Om skattereform
linkdoc155972#doc(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

linkdoc155951#docOt.prp. nr. 43 (2003-2004)
Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet)
linkdoc156015#doc(Pressemelding)

linkdoc155952#docOt.prp. nr. 45 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse mv. og i straffeprosesslova
linkdoc156035#doc(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

linkdoc155962#docOt.prp. nr. 47 (2003-2004)
Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (konsekvensutredninger)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

linkdoc155966#docSt.prp. nr. 47 (2003-2004)
Om utbygging av rv 2 Kløfta – Nybakk i Akershus
linkdoc155894#doc(Pressemelding)

Sosialdepartementet

linkdoc155964#docOt.prp. nr. 48 (2003-2004)
Om lov om endringer i folketrygdloven (nye regler om sykmelding mv.)
linkdoc155989#doc(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2004 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.
Loven trer i kraft 1. mai 2004.
Besl. O. nr. 58 (2003-2004) Lov nr. 15

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. november 2003 til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner. (gjeldsordningsloven)
Besl. O. nr. 1 (2003-2004) Lov nr. 16

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2004 til lov om finansiell sikkerhetsstillelse.
Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 55 (2003-2004) Lov nr. 17

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av linkurlhttp://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftreg?SF&/lex/for/sf/krono.html&_blank forskrift om endring av forskrift 11. april 2003 nr. 461 om regulering av svine- og fjørfeproduksjon § 1 annet ledd.

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk § 45 og § 68 nr. 7 til Nærings- og handelsdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Den etiske nemnda for patentsaker for perioden fram til og med 31. desember 2005:

Medlem (leder): Seniorforsker dr.philos Birgit Helene Dannevig, Oslo
Varamedlem: Professor dr.scient. Arild Vatn, Ski

Medlem: Professor Ph.D. Torben Hviid Nielsen, Oslo
Varamedlem: Førsteamanuensis dr.philos. Paola de Cuzzani, Bergen

Medlem: Professor dr.med. Ola Dale, Trondheim
Varamedlem: Professor Ph.D. Lisbeth Tranebjærg, København

Medlem: Seniorforsker dr.scient. Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
Varamedlem: Førsteamanuensis dr.scient. Odd Arne Rognli, Ås

Medlem: Seniorrådgiver dr.scient. Cecilie Mejdell, Tynset
Varamedlem: Prosjektleder Ph.D. Vonne Lund, Oslo

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Mona Juul utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Andreas Gaarder utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Berlin med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Inga Marie Weidemann Nyhamar utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Tokyo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sten Anders Berge utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Pretoria med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Jon Enkerud utnevnes til brigader i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Toril Marie Øie utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert tingrettsdommer Inge Bjørn Eidem utnevnes til tingrettsdommer i Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Bjarte Eikeset utnevnes til sorenskriver i Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Harald Jølle utnevnes til sorenskriver i Lister tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Avdelingsdirektør Mette Johanne Krøtø Stangerhaugen utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet.

Sosialdepartementet

Forlenget konstitusjon av juridisk kyndig rettsmedlem Tormod Johansen som juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for perioden 1. april 2004 til og med 31. mars 2006.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av avtale av 14. oktober 2003 om Den tsjekkiske republikks, Republikken Estlands, Republikken Kypros’, Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikks deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/72/EF om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse.

Inngåelse av brevveksling med Det europeiske fellesskap om midlertidig anvendelse av EØS-utvidelsesavtalen av 14. oktober 2004 og tre tilknyttede avtaler.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved reise til USA 11.-17. april 2004.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Gambia om delvis ettergivelse av Gambias gjeld til Norge.
linkdoc156029#doc(Pressemelding)

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Elfenbenskysten om delvis ettergivelse av Elfenbenskystens løpende gjeldsforpliktelser overfor Norge.
linkdoc156012#doc(Pressemelding)

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Ecuador om betalingsutsettelse på Ecuadors gjeld til Norge.

Fastsettelse av ny instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD).

Justis- og politidepartementet

Samtykke til overskridelse av bevilgningen på kapittel 461 Særskilte ulykkeskommisjoner, post 01 Driftsutgifter.

Kultur- og kirkedepartementet

Tildeling av 120 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken av overskuddet til Norsk Tipping AS, fordeles.
Fullmakt til Kultur- og kirkedepartementet til å fastsette nærmere vilkår for fordelingen og å justere fordelingen mellom aktørene.
linkdoc155997#doc(Pressemelding)