Offisielt fra statsråd 26. november 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. november 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-034001#docSt.prp. nr. 24 (1999-2000) Om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den internasjonale straffedomstol (”Roma-vedtektene”) linkdoc032005-034002#docSt.prp. nr. 25 (1999-2000) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 39/1999 av 26. mars 1999 om endring av vedlegg XIII (transport) til EØS-avtala

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-054001#docOt.prp. nr. 17 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr. 2 om barnetrygd

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-034003#docSt.prp. nr. 21 (1999-2000) Om samtykke til ratifikasjon av en skatteavtale mellom Norge og Spania, undertegnet i Madrid den 6. oktober 1999 linkdoc006005-034004#docSt.prp. nr. 22 (1999-2000) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Uganda, underskriven i Kampala den 7. september 1999

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-034002#docSt.prp. nr. 23 (1999-2000) Billighetserstatninger av statskassen

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-054001#docOt.prp. nr. 16 (1999-2000) Om lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed mv. (gjennomføring av EØS-tilpasset rådsdirektiv 98/25/EF om havnestatskontroll)

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-034002#docSt.prp. nr. 26 (1999-2000) Østfoldpakka – utbygging av veg, jernbane mv. Om delvis bompengefinansiering av Ev 6 og Ev 18 gjennom Østfold St.prp. nr. 27 (1999-2000) Om fortsatt forhåndsbompenger til Eiksundsambandet og forventet byggestart på rv 653 i Møre og Romsdal

2.Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av riksskattenemnda for perioden 1. januar 2000 – 31. desember 2003:

Medlemmer: Byrettsjustitiarius Olav T. Laake, Stavanger (leder) Advokat Jenny Sevaldson, Oslo Regnskapskonsulent Arne Reitan, Stavanger Advokat Knut Njøs, Sarpsborg Byrettsdommer Astrid Røhmen Langaas, Oslo Varamedlemmer: Bedriftsøkonom Jan B. Reiding, Alta Advokat Einar Langseth, Oslo Banksjef Halvard Sveen, Haugesund Lærer Reidun Green Winther, Ringebu Advokat Mariann Andersen, Sarpsborg

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av særskilt ligningsnemnd og overligningsnemnd for ligning av skattytere uten varig tilknytning til riket for perioden 1. januar 2000 – 31. desember 2003:

Den særskilte ligningsnemndas sammensetning:

Medlemmer: Førsteamanuensis Bjørn Torgrimsen, Stavanger (leder) Fhv. fylkesskattesjef Andreas Jølbo, Stavanger (nestleder) Herredsdommer Elizabeth Baumann, Stavanger Advokat Helene Haugland, Stavanger Direktør ved SFU Kjell-Egil Førsund (lovbestemt medlem – oppnevnes ikke) Varamedlemmer: Skatterådgiver Kåre Gundersen, Stavanger Rådgiver Solfrid Waula, Stavanger Skatte- og regnskapssjef Inger Helen Hetland, Stavanger Siviløkonom Thomas Knutsen, Stavanger Underdirektør ved SFU Hans Kristian Larsen (for Kjell-Egil Førsund)

Den særskilte overligningsnemndas sammensetning:

Medlemmer: Advokat Stein Nygaard, Stavanger, leder Sorenskriver Inger Labråthen, Hå, nestleder Juridisk rådgiver Gro Aarli, Bergen Statsautorisert revisor Stig Øye, Stavanger Trygdesjef John Ivar Tørring, Stavanger Varamedlemmer: Skatterådgiver Odd Helge Bruvik, Stavanger Fylkesarbeidssjef Gunilla Lunde, Stavanger Banksjef Tor Dahle, Stavanger Seksjonssjef Elisabeth Stephansen, Stavanger Skatterådgiver Rolf Egil Knudsen, Stavanger

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Paul Steward Anderson utnevnes til ulønnet generalkonsul i Chicago, USA.

Bo Göran Eklund utnevnes til ulønnet konsul i Karleby, Finland.

Ivar Olsøn-Lunde utnevnes til ulønnet konsul i Santa Cruz de Tenerife, Spania.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Ingrid Rasmussen utnevnes som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Stein Ivar Eriksen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Øyvind Kirsebom Strandman utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Torbjørn Sakseide utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Juridisk sekretær/utreder i Høyesterett Stig-Ole Haug utnevnes til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Tom Hoel konstitueres som ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Inger Johanne Kvarme utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en avtale om etablering av et rådgivende senter for WTOs regelverk.

Undertegning av en valgfri protokoll av 6. oktober 1999 til FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner av 18. desember 1979.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 70/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 74/1999 kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Berlin 28. – 29. november 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jon Lilletun med ektefelle ved offisielt besøk til Sør-Afrika 29. november – 6. desember 1999.

Lagt inn 26. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen