Offisielt fra statsråd 26. oktober 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. oktober 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 4 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Republikken Kroatia, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001 (frihandelsavtale)

St.prp. nr. 6 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001 (frihandelsavtale)

St.prp. nr. 9 (2001-2002)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid for å fremje berekraftig byutvikling

2. Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om sommertid.

Fastsettelse av endringer i forskrift av 12. januar 1995 nr. 25 om medisinsk utstyr.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet ifølge § 8-1 i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart til Samferdselsdepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr til Sosial- og helsedepartementet.
(Se også pkt. 2 Forskrifter)

4. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage på Olje- og energidepartementets avslag på krav om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven i sak om dispensasjon fra leveringsplikt av strøm i Dalane. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Sekretariatsleder Lars Arne Ryssdal, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Kommandørkaptein Gunnar Heløe, Forsvarsdepartementet
Kst. generaladvokat for Forsvaret Jørn Holme, Justis- og politidepartementet
Personalsjef Rita Sletner, Justis- og politidepartementet
Forsker Helge Ole Bergesen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Banksjef Anders Johan Henrik Eira, Kommunal- og regionaldepartementet
Dekanus Kristin Ørmen Johnsen, Kommunal- og regionaldepartementet
Seniorrådgiver Morten Andreas Meyer, Kommunal- og regionaldepartementet
Direktør Oluf Ulseth, Nærings- og handelsdepartementet
Direktør Brit Skjelbred, Olje- og energidepartementet
Direktør Olav Kjørven, Utenriksdepartementet, utviklingssaker
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Martin Sørby utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Holger P. Härter utnevnes til ulønnet generalkonsul i Stuttgart, Tyskland.

Aloysius Rauen utnevnes til ulønnet konsul i München, Tyskland.

Hans-Christian Specht utnevnes til ulønnet konsul i Bremen, Tyskland.

Constantinos Christopoulos utnevnes til ulønnet konsul i Patras, Hellas.

Forsker Anne-Kristin Jørgensen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerispørsmål ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Herredsrettsdommer Kari Mjølhus utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Erik Bolstad Pettersen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Brynhild Sirevåg konstitueres som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra 1. januar 2002.

Miljøverndepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Trygve Hallingstad som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for perioden fram til 1. august 2002.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Guri Tveito som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for perioden fram til 30. juni 2002.

Olje- og energidepartementet

Senior investeringsanalytiker Lars Erik Aamodt utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Samferdselsdepartementet

Byråsjef Signe Moe utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Odd Einar Dørum som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman i Arbeids- og administrasjonsdepartementets behandling av SAS’ erverv av 68,8% av aksjene i Braathens ASA.

Olje- og energidepartementet

Avslag på søknad fra Fossheim Energiverk AS om endring av manøvreringsreglement for Trollebosvatnet i Breimsvassdraget, Jølster kommune i Sogn og Fjordane.