Offisielt fra statsråd 26. september 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. september 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040001#docSt meld nr 30 (1996-97) Nordisk samarbeid

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030010#docSt prp nr 82 (1996-97) Om endra løyvingsvedtak for 1997 for Oslo Lufthavn AS og NSB Gardermobanen AS

Sosial- og helsedepartementet, helsesak

linkdoc030005-030007#docSt prp nr 83 (1996-97) Om bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene m v

2.Klagesaker mv

Fiskeridepartementet

Klage fra JFM Processing AS over Fiskeridepartementets vedtak 6. november 1995 om avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelsen i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 2 om sentralisert salg av hermetiske fiskevarer til internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Bærum kommune over Kirke-, utdannings og forskningsdepartementets vedtak av 6. februar 1997 om ett års avviklingstid i forbindelse med avvikling av tilskudd til Bærum kommunale kveldsskole. Klagen tas ikke til følge.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Klage fra Dag Risnes over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak 9. desember 1996 om fastsettelse av erstatning på grunn av feil gjort av Arbeidskontoret Majorstuen, Oslo. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Aftenposten over Kommunal- og arbeidsdepartementets avslag på begjæring om innsyn i interne saksdokumenter. Klagen tas ikke til følge.

3.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Torstein Rudihagen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Samferdselsdepartementet med virkning fra 1. oktober 1997.

Statssekretær Jan Petter Rasmussen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og arbeidsdepartementet med virkning fra 1. oktober 1997.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Guatemala, ambassadør Arne Aasheim utnevnes tillike til sendemann i Tegucigalpa med rang som ambassadør.

Cheick Abdoul Kaba utnevnes til ulønnet generalkonsul i Conakry, Guinea. Dag Moen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Cotonou, Benin. Luc Hayot utnevnes til ulønnet konsul i Fort-de-France, Martinique. Gerard Cornelis Wim Speld utnevnes til ulønnet konsul i Groningen, Nederland (Se også pkt 4 nedenfor)

Avdelingsdirektør John Laugerud beskikkes som råd for forsvarssaker ved Norges faste delegasjon til NATO i Brussel, for en periode på inntil tre år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Jan Erik Karlsen til oberst I i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Stiftskapellan Ove Kjelling utnevnes til sokneprest i Trondenes prestegjeld og prost i Trondenes prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Residerende kapellan Sven Olav Nilsen utnevnes til sokneprest i Grytten prestegjeld og prost i Indre Romsdal prosti i Møre bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Odd Frøyen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Førstekonsulent Eva Måge Brown konstitueres som byråsjef i Planleggings- og samordningsdepartementet for en periode av ett år.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konstituert fylkeslege i Finnmark Eystein Straume utnevnes til fylkeslege i Finnmark med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning av 26. september 1997 om å endre EØS-avtalens vedlegg XIII ved innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr 3577/92 om anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene (maritim kabotasje).

Det opprettes et ulønnet konsulat i Groningen, Nederland.

(se også pkt 3 ovenfor)

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Benins Regjering om konsolidering av gjeld.

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Russlands Føderale Regjering om restrukturering av gjeld.

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Den Forente Republikken Tanzanias Regjering om konsolidering av Den forente Republikken Tanzanias gjeld.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av protokoll om endring av overenskomsten av 23. september 1996 mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue.

Forsvarsdepartementet

Vederlagsfri overdragelse av fire bygninger på Setermoen i Bardu til Bardu kommune.

Justis- og politidepartementet

Samtykke til å overskride bevilgningen på statsbudsjettet for 1997 under kapittel 445 Påtalemyndigheten post 01, med 2,2 mill kroner mot tilsvarende innsparing under kap 440 Politi- og lensmannsetaten post 01 Lønn og godtgjørelser.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forlenging av overgangsperioden for godkjenning av samiske studieforbund fra 31. desember 1997 til det tidspunket departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 vernes Kvanndalen landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde i Suldal kommune i Rogaland fylke.

I medhold av lov om viltet av 29. mai 1981 vernes Holmavassåno biotopvernområde i Suldal kommune i Rogaland fylke.

Lagt inn 26 september 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen