Offisielt fra statsråd 26. januar 2018

I statsråd i dag ble kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik åremålsbeskikket som direktør for Jernbanedirektoratet for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. januar 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Lenker til proposisjoner og meldinger blir aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 39 L (2017-2018)
Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikrafttredelse av lov 20. desember 2016 nr. 111 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Del IV trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Delt ikrafttredelse av lov 19. desember 2017 nr. 129 om endringer i lov
20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven). Del II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

3. Styrer, utvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av statens medlemmer og varamedlemmer i Statens lønnsutvalg i tiden fra 26. januar 2018 til og med 31. desember 2020:

Medlemmer for arbeidsgiversiden i Statens lønnsutvalg:

Anne Elisabeth Wold Sæther, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo kommune
Brith-Anne Svartstund, HR-sjef i Luftfartstilsynet, Vågan kommune
Jan Helge Pettersen, avdelingsdirektør i Forsvarsstaben, Oslo kommune
Arne Kr. Hestnes, avdelingsdirektør i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim kommune

Varamedlemmer for arbeidsgiversidens faste medlemmer:

Ragnar Ihle Bøhn, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nes kommune
Inger Harstvet, seniorrådgiver i Skattedirektoratet, Oslo kommune
Gry Haugnes, underdirektør i Tolldirektoratet, Fet kommune
Ståle Tangestuen, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Ringerike kommune

4. Klagesaker m.v.

Barne- og likestillingsdepartementet
Klagene fra Mona Keiko Løken over Barne- og likestillingsdepartementets vedtak av 28. juli 2017 om avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 25 i sak 10/125, vedtak av 21. juli 2017 om avslag på begjæring om innsyn i vedlegg 1 (kapitlene 4-7) og vedlegg 3 til dokument 2 i sak 12/3030 og vedtak av 28. juli 2017 om avslag på begjæring om innsyn i dokumentene 4 og 9 i sak 12/3030 tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Konstituert statssekretær Torkil Åmland utnevnes som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Dagfinn Sørli til ambassadør i Genève (WTO), med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ekspedisjonssjef Per Egil Selvaag til ambassadør ved OECD-delegasjonen i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Frode Solberg til ambassadør i Seoul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver John Petter Opdahl til ambassadør i Bogota, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Accra, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Dakar, Senegal. 

Forsvarsdepartementet
Konstitusjon av fagdirektør Jacob Dahl til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 1. oktober 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Nina Grande til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av advokat Tomasz Edsberg som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2018.

Konstitusjon av politiadvokat Jens Halvard Bachke som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. mars 2018 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2018.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. februar 2018 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2018.

Konstitusjon av professor Tone Sverdrup som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 12. mars 2018 og med varighet til og med 30. juni 2018.

Samferdselsdepartementet
Åremålsbeskikkelse for 6 år av kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik som direktør for Jernbanedirektoratet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for statsråd Torbjørn Røe Isaksen til å behandle klagesak fra Telenor ASA etter konkurranseloven fordi Isaksen på grunn av sitt ansvar for forvaltning av statens eierskapsinteresser i det aktuelle selskapet, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Undertegning av en avtale mellom Den europeiske union og Kongeriket Norge om administrativt samarbeid, bekjempelse av svik og innfordring av krav på merverdiavgiftens område.

Til toppen