Offisielt fra statsråd 27. august 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. august 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 92 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om omorganisering av Statkraft SF. Loven trer i kraft 10. september 2004.
Besl. O. nr. 102 (2003-2004) Lov nr. 70

3. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endringar i forskrift 11. september 1981 nr. 8603 om eigedomsinngrep etter veglova blir fastsett.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens mynde til Samferdselsdepartementet etter § 50 fjerde ledd i veglova.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Hans Bauge, Ågotnes, over Samferdselsdepartementets vedtak av 19. mai 2004 om å ikke gi fritak fra kravet til økonomisk garantierklæring for drosjeløyve. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av krigsadvokat Karl Olav Hofseth som generaladvokat fram til og med 31. desember 2004.

Kommunal- og regionaldepartementet

Administrerende direktør Svein Longva beskikkes som riksmeklingsmann for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2007.
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Terje Malm utnevnes til jordskiftrettsleder ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruks-departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og godkjenning av overenskomst mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Det Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland om endringer i overenskomsten av 21. november 1985 om transport av Heimdal kondensat gjennom rørledning til Det Forente Kongerike.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved nordisk ministerrådsmøte (MR-Næring) i Island 2. – 5. september 2004.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og FNs bosettingsprogram.