Offisielt fra statsråd 27. februar 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. februar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 41 (2003-2004)
Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled mv.
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. februar 2004 til lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m.
Besl. O. nr. 51 (2003-2004) Lov nr. 9

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. februar 2004 til lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, 1992.
Besl. O. nr. 53 (2003-2004) Lov nr. 10

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 26. januar 1990 om garantiordningen for fiskere.

4. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes og gjenoppnevnes til Det norske fredskorpsets styre:

Faste styremedlemmer:
Ordfører Arne Sandnes, Valldal (ny)
Distriktssekretær Svein Fjellheim, Stavanger (ny)

Varamedlem:
Rådgiver Laila Dalhaug, Kirkenes (ny)
Distriktssekretær Vigdis Ravnøy, Bergen (ny)
Student Hanne Marstrand, Trondheim (ny)

Følgende gjenoppnevnes som fast styremedlem for to år til Det norske fredskorpsets styre:

Stipendiat Nina Emaus, Tromsø

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede og vurdere konkrete virkemidler som er tillatt etter EØS-regelverket og som kan settes inn som følge av omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift:

Professor Per Christiansen, Tromsø (leder)
Underdirektør Marit Aaberg, Nærings- og handelsdepartementet, Oslo
Direktør Anne Berg, Brüssel
Førstekonsulent Silje Gamstøbakk, Finansdepartementet, Oslo
Avdelingsdirektør Lars Hagen, Oslo
Rådgiver Lillian Hatling, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo
Professor Arild Hervik, Molde
Advokat Ellen Mulstad, Oslo
Samfunnsøkonom Jan Mønnesland, Oslo

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2004 til 28. februar 2007:

I Som faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg
Avdelingsdirektør Anne Britt Evensen Norum, Oslo
Professor Steinar Strøm, Oslo

II Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

Nestleder Roar Flåthen, Oslo

Personlige varamedlemmer:
Førstesekretær Per Gunnar Olsen, Oslo
Forhandlingsdirektør Per Engebretsen, Oslo (ny)
2. nestleder Finn Erik Thoresen, Oslo
Sekretær Rita Lekang, Oslo
Leder Randi Bjørgen, Trondheim

Sekretær Ellen Stensrud, Oslo
Generalsekretær Aud Blankholm, Oslo
Sekretær Trine Lise Sundnes, Oslo

III Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

Viseadm. dir. Lars Chr. Berge, Bærum

Personlige varamedlemmer:
Avdelingsdirektør Kirsti Stokland, Oslo
Forhandlingsdirektør Gunnar Flaat, Oslo
Rådgiver Helen Naper, Oslo (ny)

IV Som representant for arbeidstakerinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder Morten Øye, Drøbak (ny)

Personlige varamedlemmer:
Nestleder Tore Eugen Kvalheim, Oslo (ny)
Generalsekretær Jan Olav Aarflot, Vesterøy (ny)
Leder Turid Lilleheie, Nedre Eiker (ny)

V Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Personaldirektør Jørn Skille, Moss (ny)

Personlige varamedlemmer:
Underdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo
Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Oslo
Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Oslo (ny)

5. Klagesaker m.v.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Minerva videregående skole over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 13. desember 2002 om å tilbakekalle skolens godkjenning etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Minerva videregående skole over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 13. desember 2002 om å kreve tilbakebetalt tilskudd for skoleårene 2000-2001 og 2001-2002. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Sonans PrivatGymnas over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 6. september 2002 om å avslå søknaden om godkjenning av skolen etter friskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Brit Skjelbred gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Politisk rådgiver Øyvind Håbrekke utnevnes til statssekretær i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Rabat, Arne Aasheim, utnevnes tillike til ambassadør i Nouakchott, Mauretania.

Ambassadør i Nairobi, Kjell Harald Dalen, utnevnes tillike til ambassadør i Asmara, Eritrea.

Ambassadør i Abidjan, Odd-Egil Andhøy, utnevnes tillike til ambassadør i Monrovia, Liberia.

Ambassadør i Buenos Aires, Gunnar Henrikssøn Lindeman, utnevnes tillike til ambassadør i Montevideo, Uruguay.

Avdelingsdirektør Jon Lomøy, NORAD, utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Jens-Petter Kjemprud utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sissel Birgitte Breie utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Espen Fredrik Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hege Hertzberg, NORAD, utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landkoordinator Tove Stub, NORAD, utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Roy Hunstok utnevnes til oberst i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)