Offisielt fra statsråd 27. januar 2006

Offisielt fra statsråd 27. januar 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. januar 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 39 (2005-2006)
Om endringer i statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet (pneumokokkvaksine for barn mv.)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.).

Følgende bestemmelser trer i kraft 1. februar 2006:

Endringane i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlinger og konkurs (konkursloven)§ 6 første ledd første punktum, § 24 annet ledd, § 35 annet ledd, § 40 femte ledd, § 78, § 93 første ledd annet punktum, § 109 tredje ledd, § 136 tredje ledd, § 156 sjette ledd og § 156 a første og annet punktum.
Besl. O nr. 24 (2005-2006) Lov nr. 4

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrifter om avgifter og tilskudd for 2006 for visse grupper medlemmer i trygden.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrifter 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret (konkursregisterforskriften)
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Statens seniorråd for perioden 2006 – 2009:

Medlemmer:
Seniorrådgiver Ivar Leveraas, leder, Oslo (ny)
Pensjonist Roushan Birkeland, nestleder, Oslo (ny)
Pensjonist Paul Fjellheim, Røros (ny)
YS-leder Randi Gabric Bjørgen, Trondheim (ny)
Forsker Anne Inga Hilsen, Oslo (ny)
Pensjonist Einar Andreas Eriksen, Tromsø (ny)
Pensjonist Karin Næsvold, Tromsø (ny)
Pensjonist Karin Stoltenberg, Oslo
Konserndirektør HR Erik Råd Herlofsen, Oslo
Psykiater Hans Olav Tungesvik, Etne
Norsk Pensjonistforbund:
Pensjonist Inger Johanne Knudsen, Bergen
Pensjonist Leif Martin Jernquist, Notodden (ny)
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Direktør Terje Sjeggestad åremålsbeskikkes som direktør i Utlendingsnemnda i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelserådgiver Kjell Hjelle oppnevnes som settedirektør for direktør ved Statens helsetilsyn Lars E. Hanssen til å behandle tilsynssak om legevirksomhet.

Justis- og politidepartementet

Advokat Per Johannessønn Jordal og advokat Morten Gran konstitueres som lagdommere ved Gulating lagmansrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Benedicte Hordnes og politiadvokat Arild Oma konstitueres som statsadvokater ved Hordaland statsadvokatembeter til og med 31. desember 2006.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/54/EF om minimum sikkerhetskrav til tunneler på det transeuropeiske vegnettet (Tunneldirektivet).