Offisielt fra statsråd 27. januar 2012

I statsråd i dag ble blant annet utelukkelsen av Myanmar fra den norske tollpreferanseordningen for import fra utviklingsland opphevet, med virkning fra 1. februar 2012.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. januar 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet

Prop. 58 L (2011-2012)
Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania)
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser m.v.

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. januar 2012 til lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven).
Lovvedtak 36 (2011-2012)  Lov nr. 9
Loven trer i kraft 1. mars 2012
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. januar 2012 til lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven).
Lovvedtak 37 (2011-2012)  Lov nr. 10
Loven trer i kraft 1. mars 2012

Justis- og beredskapsdepartementet

Endringene i utlendingsloven §§ 28 og 30, fastsatt i endringslov 20. januar 2012
nr. 5, settes ikke i kraft 1. februar 2012.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. januar 2012 til lov om endringer i energiloven og i enkelte andre lover.

Lovvedtak 34 (2011-2012)  Lov nr. 11

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2012 for visse grupper medlemmer i trygden.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften).

4.      Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Avdelingsleder/tingrettsdommer Christian Bommen utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås utnevnes til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Advokat Stine Andreassen konstitueres som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2012.

Konstituert statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Carl Graff Hartmann utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Terje Hernes Pettersen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Opphevelse fra 1. februar 2012 av utelukkelse av Myanmar fra den generelle norske tollpreferanseordningen for import fra utviklingsland (GSP).
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

I statsregnskapet for 2012 utgiftsføres uten bevilgning inntil kr 4 500 000 under
kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning, post 79 Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg.