Offisielt fra statsråd 27. juni 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. juni 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

St meld nr 60 (1996-97) Om gjennomføringen av støttetiltak for fiskerinæringen i 1995 og 1996

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov 20. desember 1996 nr 95 om endringer i lov 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m v § 1 første ledd innledningen, § 1 fjerde ledd, § 1 femte ledd, § 3 g første ledd første punktum og § 10 første ledd første punktum trer i kraft 1. juli 1997.

Lov 20. desember 1996 nr 98 om endringer i lov 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen § 1 første punktum trer i kraft 1. juli 1997.

Lov 20. desember 1996 nr 100 om endringer i lov 21. desember 1990 nr 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen § 2 første ledd bokstav a og § 3 trer i kraft 1. juli 1997.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov 19. juni 1997 nr 83 om lov om endringar i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen m.m. ikraftsettes.

Endringene i §§ 7, 13 nr 10 og 41 trer i kraft 1. juli 1997, men likevel ikke før Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen blir tatt i bruk.

Endringene i §§ 5 og 13 nr 1 og nye § 13 nr 4 og nr 12 i loven trer i kraft 1. juli 1997.

Olje- og energidepartementet

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet trer i kraft fra 1. juli 1997. (Se pkt 3 nedenfor)

Samferdselsdepartementet

Lov 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven), med unntak av § 17, trer i kraft fra 1. juli 1997. (Se også pkt 4 nedenfor)

3. Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Endring av forskrift 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser m v fastsettes.

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 22. mars 1991 nr 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer fastsettes.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten fastsettes.

Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten fastsettes.

Landbruksdepartementet

Forskrift til lov 10. juli 1936 nr 6 om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjonsavgift på melk endres.

Olje- og energidepartementet

Forskrift til lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet fastsettes. (Se pkt 2 ovenfor)

Forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten fastsettes.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-990430#docForskrift om ventetidsgaranti fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av vedtakskompetanse etter lov 23 oktober 1959 nr 3 om oreigning av fast eigedom § 15 tredje ledd annet punktum, jf § 5 til Justis- og politidepartementet.

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i postlovens §§ 3,4 og 6 til Samferdselsdepartementet.
(Se også pkt 2 ovenfor)

5. Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende utnevnes som ny leder, nestleder samt nytt medlem av Klagenemnda for petroleumsskatt etter lov 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv § 6 nr 1 bokstav d oppnevnes for en periode på 4 år eller inntil ny oppnevning finner sted:

byrettsdommer Anne Magnus (leder) herredsrettsdommer Liv Ingunn Mikelsen (nestleder) advokat Kristin Bjella (medlem)

6. Klagesaker mv

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Veddrar AS m fl over Finans- og tolldepartementets vedtak 17. juni 1994 om å gi UNI Storebrand AS dispensasjon til å eie Værdalsbruket AS. Klagen tas ikke til følge.

Fiskeridepartementet

Klage fra Aarsæter Kjøllefjord AS over Fiskeridepartementets vedtak av 4. februar 1997 om ikke å gi dispensasjon etter deltagerloven § 4 siste ledd. Klagen tas ikke til følge.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Norsk Forbund for Svaksynte over Justis- og politidepartementets vedtak av 14. februar 1997 om tilbakekallelse av godkjenning som lotteriverdig organisasjon. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Inger-Lise Krog og Ivar Skogstad over Landbruksdepartementets vedtak av 2.mai 1997 om avslag på søknad om konsesjon for å overta anlegg for og produksjon av slaktekylling på Gåseby i Marker kommune. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra en gruppe medlemmer i tjenestepensjonsordningen hos Sverdrup Dahl AS over Sosial- og helsedepartementets vedtak 19. februar 1997 om dispensasjon fra bestemmelsene om premiefond i reglene om private tjenestepensjonsordninger etter skatteloven . Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Øystein Mæland gis etter søknad avskjed i nåde fra 27. juni 1997.

Leder Terje Moe Gustavsen utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor fra 27. juni 1997.

Lagmann Torolv Groseth utnevnes til statssekretær i Justis- og politidepartementet fra 27. juni 1997.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Hans Jacob Biørn Lian utnevnes til Norges faste representant ved NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Ole Peter Kolby utnevnes til Norges faste representant ved De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestememr.

Spesialrådgiver Kai Aage Eide utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Wien, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Norges fatte representant ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Paris, ambassadør Per Martin Ølberg stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag i forbindelse med forberedelsene og gjennomføringen av det kommende norske OSSE-formannskap i 1999, med tiltredelse i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialråd Per Ludvig Magnus utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Paris, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Sigrid Romundset utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Jan Arve Knutsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Henning Kloster-Jensen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Erling Rikheim beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Henrik Einevoll beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for landbruksspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel for et tidsrom av inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Jorunn Søby konstitueres som underdirektør i Barne- og familiedepartementet inntil 1. juli 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Følgende oberstløytnanter utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt forsvarsdepartmentet betemmer:

Arne Bård Dalhaug Arne Druglimo

Obestløytnant Vidar Falck utnevnes til oberst II i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Fylkesnemndsleder Anne Marie Aarrestad konstitueres som dommer ved Ryfylke sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Eva Liljegren utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Følgende rådgivere utnevnes til underdirektører i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidpsunkt departementet bestemmer:

rådgiver Trygve Homme rådgiver Anne Edda Mulholland rådgiver Hild-Elisabeth Berg rådgiver Andre-Thomas Eid

8. Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 1998 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk i Hellas 10.-11. juli 1997.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved offisielt besøk til Østerrike 19.-21. juli 1997.

Finans- og tolldepartementet

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue undertegnes

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Samtykke til overskridelse av bevilgning under kap 229 - statsbudsjettet for 1997 - 6-åringer som ikke utløser ny klasse.

Reduksjon av utlånsrenta for låntakerer i Statens lånekasse for utdanning.

Regulering av opptaket til høyskolene i studieåret 1997/98.

Olje- og energidepartementet

Opphevelse av vilkår nr 2 i tillatelse gitt ved kongelig rsolusjon av 30. juni 1961 til å utnytte vannfallet ved Höljes kraftverk i Trysilelva/Klarälven.

Boen Bruk as gis tillatelse til bygging av nytt Boenfoss Krafverk i Tovdalsvassdraget i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke.

Rettelse:

I Offisielt fra statsråd 19. juni side 3 under

1. Sanksjoner og ikrafttredelser,

Planleggings- og samordningsdepartementets sak 2, gjøres følgende presisering:

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 1997 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl, folketrygdloven og enkelte andre lover.
Besl O nr 124 Lov nr 86

Endringene i lov 6. juli 1957 om samordning av pensjons- og trygdeytelser, lov 11. juni 1993 nr 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m fl og lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) trer i kraft 1. oktober 1997.

Endringene i lov 28. februar 1997 nr 20 om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) trer i kraft 1. januar 1998.

Lagt inn 27 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen