Offisielt fra statsråd 27. juni 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. juni 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 79 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 47/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/65/EF om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar

St.prp. nr. 80 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 48/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2000/35/EF om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 104 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 47 (2002-2003)
Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen
(Pressemelding)

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 43 (2002-2003)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2003 og fisket etter avtalane i 2001 og 2002

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 46 (2002-2003)
Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 105 (2002-2003)
Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 44 (2002-2003)
Om digitalt bakkenett for fjernsyn
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 81 (2002-2003)
Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia

Sosialdepartementet

St.meld. nr. 45 (2002-2003)
Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2003 til lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.
Loven trer i kraft 1. januar 2004. Ikrafttredelse for bilandene, Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land, utsettes.
Besl. O. nr. 82 (2002-2003) Lov nr. 57
(Se også pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe.
Besl. O. nr. 134 (2002-2003) Lov nr. 58

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven).
Besl. O. nr. 122 (2002-2003) Lov nr. 59
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i folketrygdloven (svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende).
Besl. O. nr. 93 (2002-2003) Lov nr. 60

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven).
Besl. O. nr. 136 (2002-2003) Lov nr. 61

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om opphevelse av lov 25. april 1986 nr. 11 om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjerningstilskuddsloven).
Besl. O. nr. 137 (2002-2003) Lov nr. 62

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Besl. O. nr. 138 (2002-2003) Lov nr. 63

Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 5b første ledd nr. 1 og § 5b annet ledd første punktum trer i kraft 1. juli 2003.

Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) §§ 8, 9, 17 annet ledd og 18 trer i kraft 1. januar 2001 for anlegg for produksjon av elektrisk kraft.

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Besl. O. nr. 104 (2002-2003) Lov nr. 64

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. (endring av heimelsgrunnlag for næringsmiddelavgifta).
Besl. O. nr. 119 (2002-2003) Lov nr. 65

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser).
Loven trer i kraft 1. august 2003.
Besl. O. nr. 114 (2002-2003) Lov nr. 66

Kunngjøring av Stortingets vedtak 26. mai 2003 om endringer i Grunnloven §§ 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 (valgordningen).

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.
Besl. O. nr. 99 (2002-2003) Lov nr. 67

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 129 (2002-2003) Lov nr. 68

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Loven trer i kraft 1. august 2003, bortsett fra § 9-1, med tilhørende opphevelse av § 10-2, som gjelder fra 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 127 (2002-2003) Lov nr. 69

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler.
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 120 (2002-2003) Lov nr. 70

3. Forskrifter

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddelavgiften.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for edelløvskog i Møre og Romsdal.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond.

Sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon av myndighet til Justis- og politidepartementet til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige for overføring av ansvarsområder.
(Se også pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov av 20. mars 1998 nr. 10 § 2 tredje ledd til Forsvarsdepartementet.

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av myndighet til Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat etter lov om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 48 og forskrift i medhold av oreigningsloven § 3.

5. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren:

Leder av utvalget:
Fylkesmann Tora Aasland, Time

Øvrige medlemmer:
Seniorrådgiver Svein Berbu, Oppegård
Avdelingsdirektør Christine Hjortland, Oslo
Ordfører Guri Ingebrigtsen, Vestvågøy
Rådmann Ole Hetland, Stavanger
Avdelingsdirektør Siv Hilde Lindstrøm, Oslo
Ekspedisjonssjef Thorvald Moe, Oslo
Prosjektleder Tove Eikrem Mork, Molde
Lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk, Bærum
Avdelingsdirektør Vidar Skaaland, Kristiansand
Dr. polit. forsker Signy Irene Vabo, Oslo
Universitetslektor Søren Wiig, Bergen
Fylkeslege Petter Øgard, Sogndal
Revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad, Stavanger
(Pressemelding)

6. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund på Olje- og energidepartementets vedtak 17. oktober 2002 om tillatelse til anlegg og drift av Rogass sjørør i henhold til petroleumsloven. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Lars Sponheim oppnevnes som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman ved behandling av saker hvor statsråd Victor D. Norman på grunn av sin tilknytning til Umoe-gruppen er inhabil eller ikke ønsker å behandle fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Abidjan, ambassadør Odd-Egil Andhøy, utnevnes tillike til ambassadør i Bamako, Mali.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Inge Skeie utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Monica Dahlberg utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helsedepartementet

Avdelingsdirektør Petter Schou utnevnes til fylkeslege i Oslo og Akershus med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Janne Kristiansen åremålsutnevnes for 5 år til leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 1. september 2003 til og med 31. august 2008.

Lagdommer Ellen Midtgaard utnevnes til lagmann i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Berit Svensli Solseth utnevnes til tingrettsdommer i Trondheim tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ingrid Smedsrud utnevnes til tingrettsdommer i Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Rolf Bøhn Merckoll utnevnes til tingrettsdommer i Nordmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik utnevnes til sorenskriver i Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Inge Bjørn Eidem som tingrettsdommer i Stavanger tingrett fra 1. juli 2003 til og med 31. desember 2003.

Rådgiver Inger Aarvaag Stokke konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 30. mars 2004.

Nærings- og handelsdepartementet

Daglig leder Henriette S. Grønn utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Ove Flataker konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet for et tidsrom av inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av ansvarsområder fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Barne- og familiedepartementet til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Opprettelse av en tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge, samtidig med lovens ikrafttredelse 1. januar 2004.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Ratifikasjon av valgfri protokoll av 25. mai 2000 om barn i væpnet konflikt til FNs konvensjon av 20. november 1989 om barns rettigheter.

Ratifikasjon av FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet av 15. november 2000 og tre supplerende protokoller om henholdsvis menneskehandel, menneskesmugling og skytevåpen.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 9/2003 om alminnelig produktsikkerhet kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 33/2003 om bruk av fartsskriver innen veitransport kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003 om internasjonale regnskapsstandarder kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved offisielt besøk til Kirgisistan 1.-3. juli 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ingjerd Schou med ektefelle ved deltakelse i EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte i Varese, Italia 10.-12. juli 2003.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2003 under kap. 2541 Dagpenger post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning, overskrides med inntil 40 millioner kroner.

I statsregnskapet for 2003 utgiftsføres uten bevilgning inntil 10 millioner kroner under kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, post 70 Bidrag pionerdykkerne (9).
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Norsk deltakelse i stabiliseringsstyrke i Irak.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Norge slutter seg til European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) ved at Nasjonalt folkehelseinstitutt formelt tiltrer og deltar i EDCTP-EEIG.

Omdanning av statsforetaket Medinnova til aksjeselskap.

Justis- og politidepartementet

Tønsberg og Nøtterøy lensmannskontorer slås sammen fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Statsbudsjettet 2003 – Samtykke til å overskride bevilgning på kap. 223 post 01 Driftsutgifter med 3,5 mill. kroner mot innsparing på kap. 240 post 70 Tilskudd til private skoler.