Offisielt fra statsråd 27. mai 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. mai 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

linkdoc133257#docOt.prp. nr. 84 (2001-2002)
Om lov om endringer i petroleumsskatteloven
( linkdoc133247#doclinkdoc133247#docPressemelding)

Helsedepartementet

linkdoc133262#docOt.prp. nr. 83 (2001-2002)
Om lov om endring i folketrygdloven (finansiering av visse legemidler)

2. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Birger Arthur Stedal utnevnes til lagdommer i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Ninni Kate Rognli utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3 . Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992.

Norge tar forbehold i henhold til artikkel 18 punkt 1 (a) i Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976, som endret ved 1996-endringsprotokollen artikkel 7, om å utelukke anvendelsen av artikkel 2 punkt 1 (d) og (e).