Offisielt fra statsråd 27. oktober 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. oktober 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ot.prp. nr. 10 (2000-2001)
Om lov om iverksetjing av visse internasjonale tiltak i samband med vedtak av Den europeiske unionen innanfor Den felles utanriks- og tryggingspolitikken

St.prp. nr. 8 (2000-2001)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 30. november 1999 om etablering av et rådgivende senter for WTOs regelverk.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 8 (2000-2001)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1999 – 30. juni 2000

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2000-2001)
Om lov om endring av midlertidig lov av 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 9 (2000-2001)
Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 9 (2000-2001)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2000)

2. Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet gis myndighet til å bestemme fordelingen av myndighet og oppgaver innen fiskeforvaltningen etter Lov om lakse- og innlandsfiske mv. av 15. mai 1992 nr. 47.

3. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Bjørn Gunnar Brekke over departementets vedtak av 25. mai 2000 om å omgjøre fylkeslandbruksstyrets vedtak av 23. mars 2000 om å gi samtykke til fradeling av kårboligen på gnr. 4033/1 i Larvik kommune, tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Klara Bøe utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Direktør Ann Elin Bratset utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Heidi Stien konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 23. januar 2002 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XI ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse juridiske aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg XVIII ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 99/63/EF angående avtalen om organisering av arbeidstid for sjøfolk.