Offisielt fra statsråd 27. februar 2015

I statsråd i dag ble det blant annet foretatt utnevninger til stillinger i utenrikstjenesten, forsvaret, justissektoren mv.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. februar 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Landbruks- og matdepartementet
Fastsetting av forskrift om opphevelse av forskrift 27. juli 1939 nr. 3425 om forbud mot utførsel av levende rev, skogmår mv., Jan Mayen.

2. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
IT-sjef Øystein Lorentzen gjenoppnevnes som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 25. mars 2015 til 24. mars 2019.

3. Klagesaker mv.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Payaxept AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 28. november 2014 om avslag på søknad om unntak fra aksjeloven § 6-11. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Klage av 21. oktober 2014 fra Havsula Invest AS over Nærings- og fiskeridepartementets avslag på søknad om dispensasjon fra forbudet mot ombordproduksjon av kongekrabbe av 13. oktober 2014, tas ikke til følge.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Pretoria, Trine Skymoen, utnevnes tillike til ambassadør i Windhoek, Namibia.

Ambassadør Thorbjørn Gaustadsæther utnevnes til ambassadør i Colombo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Susan Eckey utnevnes til ambassadør i Kampala, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jørn Eugene Gjelstad utnevnes til ambassadør i Aten, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Kristin Sverdrup utnevnes til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Sissel Hodne Steen utnevnes til generalkonsul i Rio de Janeiro, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Kommandør Ole Morten Sandquist utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Helge Johannessen og advokat Henning Kristiansen utnevnes til dommere ved Oslo Byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Rådgiver Geir Moen utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Dag Jodaa utnevnes til tingrettsdommer ved Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Fylkesnemndsleder Tone Furuhovde utnevnes til tingrettsdommer ved Glåmdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Seniorrådgiver Benedikte Endresen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Konstituert avdelingsdirektør Elisabeth Nordgaard Gabrielsen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Undertegning av avtale mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet kan etter en vurdering beslutte at bevis som ellers skal holdes hemmelig av hensynet til rikets sikkerhet, kan fremlegges i forbindelse med domstolsbehandling av følgende sak:

Sak om prøving av Oslo politidistrikts pålegg overfor Najmuddin Faraj Ahmad om meldeplikt og bestemt oppholdssted.

Det settes som vilkår for samtykket at bevisene bare skal gjøres kjent for den særskilte advokaten, jf. utlendingsloven § 133.