Offisielt fra statsråd 28. april 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. april 2000. Følgende vedtak offentliggjøres

:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 49 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 38/2000 av 31. mars 2000 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA-landenes deltakelse i annen fase av EUs handlingsprogram for allmennutdanning Sokrates (2000-2006)

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid (European Pathways), (2000-2004)

St.prp. nr. 51 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2000 av 28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets flerårige program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (ETAP), (1998-2002)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 45 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

St.meld. nr. 3 (1999-2000)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 40 (1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier mv.)

Ot.prp. nr. 41 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte mv.

(utvidet fullmakt til å iverksette overenskomster om fullbyrding av straffedommer, samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Norge og Thailand av 20. mai 1999 om samarbeid om fullbyrding av strafferettslige reaksjoner, og samtykke til undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 18. desember 1997 til den europeiske konvensjonen av 21. mars 1983 om overføring av domfelte)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 44 (1999-2000)

Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 43 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 39 (1999-2000)

Om lov om plantehelse

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 53 (1999-2000)

Utbygging av Kvitebjørn og Grane, disponering av installasjonene på Tommeliten Gamma og Lille-Frigg samt status for kostnadsutviklingen for Åsgardkjeden

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 52 (1999-2000)

Om NSB Gardermobanen AS og oppfølging av NOU 1999:28 Gardermoprosjektet. Evaluering av planlegging og gjennomføring

Ot.prp. nr. 42 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap m.v.

2 Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 24. februar 2000 til lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (harmonisering av rettsmiddelfristar, effektivisering av bøtestraffa og endring av prosessreglane for Høgsterett m.m.)

Loven trer i kraft 1. juli 2000.

Besl. O. nr. 53 Lov nr. 34

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

3 Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler til lov 28. april 2000 om endringar i rettergangslovgjevinga m.m.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om kjøpers renteplikt ved betaling etter oppgjørsdagen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 annet ledd vedtas.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4 Styrer, utvalg

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til nytt styre for Teknologisk Institutt for perioden f.o.m. 21. april 2000 t.o.m. 20. april 2004:

Medlem og leder: Avdelingsleder Tor Andersen, Oslo

Varamedlem: Anthony Kallevig, Oslo

Medlem: Forbundsleder Hildegunn Brune, Skedsmo

Varamedlem:Else-Britt Hauge, Oslo

Medlem:Selvstendig næringsdrivende Anne Breiby, Ålesund

Varamedlem:Varafylkesordfører Gunn-Inger Løvseth, Melhus

Medlem:Direktør Olav Fossgard, Horten

Varamedlem:Adm. direktør Nils Tore Kristiansen, Moss

Medlem:Salgsdirektør Lasse Tenden, Olso

Varamedlem:Direktør Rolf Vegsund, Ålesund

Medlem:Adm. direktør Anne Kvernland Bogsnes, Bergen

Varamedlem:Adm. direktør Berit Andersen, Bergen

Medlem:Direktør Ulf Henriksen, Tønsberg

Varamedlem:Fagsjef Sissel Monsvold, Oslo

5 Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Vigdis Bygstad utnevnes til dommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Rune Bård Hansen utnevnes til førstestatsadvokat ved Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet – ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Eva H. Grendstad utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Marit Kleveland utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

6 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1999.

Norge meddeler at alle formelle krav er oppfylt av Norge med hensyn til samtykke til å være bundet av avtale av 18. mai 1999 mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Oppnevning av revisjonsfirmaet KPMG as som revisor for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND).

Kommunal- og regionaldepartementet

Gjennomføring av sammenslutningen av Ramnes kommune og Våle kommune, Vestfold fylke.

Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 2000.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern §§ 5 og 6, jf. §§ 14, 21, 22 og 23, er Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane i Bykle, Valle og Bygland kommuner i Aust-Agder fylke, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommuner i Vest-Agder fylke og Forsand kommune i Rogaland fylke vernet som landskapsområde med dyrelivsfredning.

I medhold av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7, 2. ledd, er Steinsbuskardet – Hisdal i Bykle kommune i Aust-Agder fylke vernet som biotopvernområde.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 8 og 10 jf. §§ 21, 22 og 23, endres grense og forskrift for Grindøysundet naturreservat.