Offisielt fra statsråd 28. februar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. februar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030006#docSt prp nr 36 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 59/96 av 25. oktober 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050007#docOt prp nr 29 (1996-97) Om lov om verdipapirhandel

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040005#docSt meld nr 19 (1996-97) Om studier i utlandet linkdoc014005-040006#docSt meld nr 21 (1996-97) Finansiering av lærebøker for 2. - 10. klassetrinn og status for tilrettelegging av skolelokaler til seksåringer i forbindelse med Reform 97 linkdoc014005-040007#docSt meld nr 22 (1996-97) Om lærlingsituasjonen

Kommunal- og arbeidsdepartementet

linkdoc036005-040001#docSt meld nr 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050001#docOt prp nr 30 (1996-97) Om lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting St meld nr 18 (1996-97) Eierforhold i mediesektoren

Planleggings- og samordningsdepartementet

linkdoc040005-030002#docSt prp nr 35 (1996-97) Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt Polarmiljøsenter i Tromsø

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i lov av 12. juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
Besl O nr 66 Lov nr 18

Kulturdepartementet

Ikraftsetting av lov av 16. juni 1994 nr 18 om endringer i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting. Loven trer i kraft straks.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om folketrygd (folketrygdloven)
Besl O nr 70 Lov nr 19
Loven trer i kraft 1. mai 1997.

Lov om endringer i lov om folketrygd (folketrygdloven)
Besl O nr 71 Lov nr 20
Loven trer ikraft 1. januar 1998.

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 6. mai 1994 nr 332 om renteberegning ved for sen innbetaling av skatt og oppgjør for skattetrekk.

Forskrift om endring av forskrift av 4. februar 1994 nr 108 om renter etter lov om avgift på arv og visse gaver.

Forskrift om endring av forskrift av 18. desember 1987 nr 997 om rentegodtgjørelse når eiendomsskatt blir innbetalt for sent eller betalt tilbake.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om valg til Sametinget fastsettes.

Kulturdepartementet

Fastsetting av forskrift med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting.

Forskrift om endring i forskrift 22. november 1996 nr 1080 om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere fastsettes.

Landbruksdepartementet

Forskrift om innkreving av saksbehandlingsgebyr for søknader knyttet til forskrifter hjemlet i fiskesjukdomsloven.

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Overføring av myndighet som klageorgan til Planleggings- og samordningsdepartementet i telekommunikasjonssaker av konkurransemessig karakter.

5.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Det oppnevnes et utvalg for å vurdere ulike spørsmål vedrørende politiets overvåkingstjeneste med følgende sammensetning:

Direktør Åge Danielsen, Rikshospitalet
Høyesterettsadvokat Ole Jacob Bae
Advokat med møterett for Høyesterett, Ellen Mo
Konstituert overvåkingssjef Ellen Holager Andenæs
Professor Randi Rønning Balsvik, Universitetet i Tromsø
Direktør Sverre Lodgaard, NUPI
Nestformann Arne Jørgen Olafsen, Norsk Politiforbund
Lovrådgiver Toril Øie, Justis- og politidepartementet

6.Utnevnelser m v

Finans- og tolldepartementet

Følgende fungerende underdirektører konstitueres som underdirektører i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Janne R. Stene
Cecilie Ask
Helga Festøy

Rådgiver Ulf Pedersen konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Svein Ivar Hansen utnevnes til oberst I i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert dommer Magne Arne Nerland utnevnes til dommer ved Romsdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Siri Johnsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Gunnar Asle Johnsen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Ellen Catharina Bjercke som underdirektør ved Ullersmo landsfengsel fram til 22. mars 1998.

Fengselsinspektør Sigbjørn Hagen konstitueres som direktør ved Ringerike kretsfengsel for en periode på 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Magne Velure konstitueres som nasjonalbibliotekar for det tidsrom statsråd Bendik Rugaas har permisjon og med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Byråsjef Arve B. Berntzen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Christine Furuholmen
Knut Bjørn Christophersen
Liv Telle
Eli Johanne Lundemo

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Seksjonsoverlege Anders Smith utnevnes til fylkeslege i Akershus med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komtéens beslutning om endring av EØS-avtalens Vedlegg IV Energi ved innlemmelse av Rådsforordning 2964/95/EF av 20. desember 1995 om registrering av import og leveranser av råolje i Fellesskapet.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Ungarns regjering om gjensidig bistand i tollsaker.

Inngåelse av Tilleggsprotokoll av 9. november 1995 til Den europeiske sosialpakt av 18. oktober 1961 som fastsetter et system for kollektive klager.

Justis- og politidepartementet

Med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr 5, domstolloven, § 11 fastslås at Borgarting lagmannsrett organiseres i tre avdelinger fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konsesjon for oppføring av kombinert lager og deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke.

Lagt inn 28 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen