Offisielt fra statsråd 28. februar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. februar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 42 (2002-2003)
Om lov om endringer i skatteloven m.m.
( Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (overtidsarbeid, stillingsvern for toppledere). Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 62 (2002-2003) Lov nr. 13
( Pressemelding)

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av lov 20. desember 2002 nr. 99 del V om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. januar 2003 til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 56 (2002-2003) Lov nr. 14

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om pensjonspremien i Pensjonsordningen for apoteketaten.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) mv., om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg.

4. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter vegloven 21. juni 1963 nr. 23 § 10 til Samferdselsdepartementet til å tilsette vegsjefer, fastsatt ved kongelig resolusjon av 28. august 1992, oppheves.

5. Styrer, utvalg

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til rådgivende ekspertgrupper for alkoholspørsmål og narkotikaspørsmål for perioden 2003-2005:

Rådgivende ekspertgruppe for alkoholspørsmål 2003-2005
Medlemmer:

Klinikksjef Kari Lossius, Bergen, leder
Politimester Christine Fossen, Drammen
Generalsekretær Helen Bjørnøy, Drammen
Forskningsleder Øistein Kristensen, Kristiansand
Overlege Hans Olav Fekjær, Nesodden
Sjefslege Geir Riise, Oslo
Spesialkonsulent Rita Valkvæ, Ålesund
Kommunesjef helse og sosial Anne Grethe Erlandsen, Sarpsborg
Professor Leif Edvard Aarø, Bergen
Forskningssjef Sverre Nesvåg, Sandnes
Student Marte Grindaker, Lunner på Hadeland
Rådgiver Whyn Lam, Oslo

Rådgivende ekspertgruppe for narkotikaspørsmål 2003-2005
Medlemmer:

Direktør Bjørn Bremer, Narvik, leder
Forsker Svanaug Fjær, Bergen
Prosjektleder Bernadette Christensen, Oslo
Professor Helge Waal, Oslo
Sosionom/frilanser Inger Granby, Selbu
Politimester Beate Gangaas, Moss
Direktør Erling Pedersen, Bergen
Direktør Lilleba Fauske, Oslo
Student Nini Stoltenberg, Oslo
Hjemmearbeidende Anne-May Hogsnes, Tønsberg
Student Jon Storaas, Bærum
Skoleelev Muhamed Abdi Muhamed, Oslo
( Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Ragnhild Bakke utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Eirik William Sandsten utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fagsjef Erlend Kokaas utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Per Christensen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektørene Bernt Adler Solberg og Geir Gudmundsen åremålsutnevnes til visepolitimestere ved Hordaland politidistrikt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Jordskiftekandidat Per Kåre Sky beskikkes til jordskifteoverdommer ved Gulating jordskifteoverrett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Ukrainas regjering om gjensidig bistand i tollsaker.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av instruks om Forsvarets bistand til politiet.