Offisielt fra statsråd 28. juli 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. juli 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 79 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd

  1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m.v. (tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier m.v.).
Besl. O. nr. 87 Lov nr. 73

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Besl. O. nr. 112 Lov nr. 74

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 6. juni 2000 til lov om endringer i lov av 24. juni 1988 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven).

Besl. O. nr. 76 Lov nr. 75

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Endringer i folketrygdloven §§ 10-14, 11-15, 15-9, 15-14, 16-8 og 17-8 vedtatt ved lov av 23. juni 2000 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover trer i kraft 1. januar 2001.

  1. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om enhetskvoteordning for konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter fastsettes.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

1.

Forskrift av 10. mai 1996 nr. 420 om fastsetting av grader, yrkesutdanning og utdanningsprogram, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler med senere endringer, endres.

2.

Endringene tar til å gjelde straks. Departementet kan bestemme at kandidater som tidligere har avlagt eksamener etter studieplaner som gir rett til grader og titler i henhold til punkt 1., skal få samme rett til grad med tilhørende tittel.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om europeiske samarbeidsutvalg m.v. fastsettes. Opphevelse av de to gjeldende forskrifter om europeiske samarbeidsutvalg.

  1. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Minerva videregående skole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 26. mai 1999 om godkjenning av privat videregående skole for voksne med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Ungdom i oppdrag over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 15. november 1999 om å avslå søknaden om godkjenning av bibelskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Wang over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 22. mars 1999 om virkningstidspunktet for godkjenning av økning i elevtallet med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

  1. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Marianne Seip Haugsnes konstitueres som statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 28. juli 2000 og for den tid statssekretær Reidun Wallevik har sykepermisjon.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Mona Elisabeth Brøther utnevnes til sendemann i Santiago, med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Ingrid Rønnaug Ofstad, NORAD, utnevnes til sendemann i Kathmandu, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Henning Stirø utnevnes til sendemann i Maputo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Robert Kvile utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Claude Page utnevnes til ulønnet konsul i Ville de la Baie, Quebec, Canada.

Antti Edward Sampo utnevnes til ulønnet konsul i Uleåborg, Finland.

Grace Ivana Lee utnevnes til ulønnet konsul i Medan, Indonesia.

Mohamed Salimi utnevnes til ulønnet konsul ved konsulatet i Agadir, Marokko. (Se også pkt. 6 Andre saker).

Konst. generalsekretær Bjarte Vandvik beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for justis- og politisaker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Steinar Hagen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Pretoria, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Tone Kristin Kastnes konstitueres til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Eli Sundby utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Kjersti Flåthen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Seniorrådgiver Øyvind Stene åremålsbeskikkes til kystdirektør i Kystverket for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Harald Håkonsen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Hans Edvard Roll utnevnes til sorenskriver ved Vesterålen sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byrettsdommer Ragnhild Olsnes konstitueres som førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete for en periode på to år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget permisjon uten lønn for lagdommer Iver Huitfeldt i perioden fra og med 1. juli til og med 31. desember 2000.

Konstituert underdirektør Elisabeth Barsett utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Ingmar Nestor Nilsen som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 24. august 2001.

Seniorrådgiver Annette Selmer konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer, til og med 31. desember 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Geir Arnulf utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Astri Knapstad som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 14. januar 2001.

Kulturdepartementet

Underdirektør Alf Modvar utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Jens J. Guslund konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fram til 31. desember 2002 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Tomas Berg som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 31. desember 2000.

  1. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en overenskomst mellom Norge og Danmark angående behandling av erstatningskrav for skade på fiskeredskaper.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en internasjonal konvensjon av 12. mars 1999 om arrest i skip.

Tiltredelse til Europarådets avtale av 1. mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO).

Norge meddeler at FN-konvensjonen av 21. november 1947 om immunitet og privilegier for FNs særorganisasjoner vil bli gitt anvendelse på FNs særorganisasjoner IFC, IDA, WIPO, IFAD og UNIDO.

Omdannelse av det ulønnete visekonsulatet i Agadir, Marokko, til ulønnet konsulat. (Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Justis- og politidepartementet

Omorganisering til to avdelinger ved Gulating lagmannsrett fastsettes med hjemmel i lov av 13. august 1915, nr. 5, domstolloven § 11 fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Statsbudsjettet 2000. Fordeling av reduksjon i bevilgningen til Norsk kulturfond.

VEDLEGG