Offisielt fra statsråd 28. juni 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

28. juni 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 70 (1995-96) Om lov om endringer i lov av 16 juni 1972 nr 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 71 (1995-96) Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 69 (1995-96) Om lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Samferdselsdepartementet

St prp nr 87 (1995-96) Delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Lov om endringer i enkelte lover som følge av norsk ratifikasjon av De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982. Besl O nr 74 Lov nr 39

Utenriksdepartementet, handelssaker

Lov om endring i lov av 12. juni 1987 nr 48 om norsk internasjonalt skipsregister. Besl O nr 79 Lov nr 40 Loven trer i kraft straks.

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 82 Lov nr 41

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 83 Lov nr 42

Lov om opphevelse av lov av 8. januar 1993 nr 3 om produksjonsavgift på elektrisk kraft. Besl O nr 84 Lov nr 43

Lov om opphevelse av lov av 14. desember 1973 nr. 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer. Besl O nr 89 Lov nr 44

Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Besl O nr 93 Lov nr 45 Loven trer i kraft 1. juli 1996.

Lov om endringer i finanslovgivningens regler om etablering i Norge for finansielle tjenesteytere med hovedsete i stat utenfor EØS m.m. Besl O nr 90 Lov nr 46 Loven trer i kraft 1. juli 1996

Lov om endring i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Besl O nr 85 Lov nr 47

Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Besl O nr 86 Lov nr 48

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 87 Lov nr 49

Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr 20 om måling av fartøyer. Besl O nr 88 Lov nr 50

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 91 Lov nr 51

Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) Besl O nr 92 Lov nr 52

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endringar i lov 13 juni 1969 nr 24 om grunnskolen m.m. Besl O nr 64 Lov nr 53

Lov om studentsamskipnader. Besl O nr 75 Lov nr 54

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. Besl O nr 66 Lov nr 55

Lov om endringer i lov av 17 juni 1966 nr 2 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløyse), lov 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting, lov 16 desember 1966 nr 9 om anke til Trygderetten og lov 18 august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt.
Besl O nr 76 Lov nr 56 Lovendringene trer i kraft 1. januar 1997.

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 16. desember 1977 nr 15 om unntak fra og særregler om retten til å påklage enkeltvedtak.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om promilleprogram.
Justis- og politidepartementet gis fullmakt til å foreta endringer i forskriften i prøveperioden. Prøveordningen med promilleprogram settes i verk i fylkene Østfold, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nordland straks. Forskriften trer i kraft straks.

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift 10. juli 1936 om omsetningsavgift på jordbruksvarer.

4. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Fullmakter som i henhold til endringsloven legges til departementet, herunder fulmakten til å gi overgangsregler, tillegges Kommunal- og arbeidsdepartementet, med unntak av fullmaktene etter folketrygdlovens § 4-18 andre ledd, og etter lov om tiltak til å fremme sysselsetting § 34, som tillegges Fiskeridepartementet. (Se pkt 2 ovenfor)

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av Stiftelseslovutvalget:

Professor dr juris Geir Woxholt, Oslo (leder)
Avd.sjef Rannveig Bjerkmo, Oslo
Advokat Gudmund Knudsen, Oslo
Statsaut.revisor Sue Karin Remme, Bærum
Førsteamanuensis Inger-Johanne Sand, Oslo
Jon Schrøder, Bærum
Advokat Jon Schultz, Bærum
Rådgiver Hilde Widerberg, Oppegård

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forlengelse av funksjonstiden for leder av Arbeidsdirektoratets styreutvalg for saker om arbeidsløysetrygd (Trygdeutvalget) avdelingsdirektør Helge Håvie, Vestby, med rådgiver Odd Eriksen, Rælingen, som personlig varamedlem. Forlengelsen gjelder så lenge departementet bestemmer, dog ikke lenger enn til 1. januar 1998.

Følgende oppnevnes som medlemmer av Arbeidsrettsrådet for perioden 1. juli 1996 til 28. februar 1999:

Adokat Ellen Mo, Oslo (leder)
Avd.dir. Inger Pettersen, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Leder Yngve Hågensen, Ski
Advokat Bjørn Kolby, Oslo
Viseadm. dir. Lars Chr. Berge, Bærum
Hr.adv. Arne Jacobsen, Bærum

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern:

Riksmeglingsmann Reidar Webster, formann
Rådmann Ellen Stokkstad, medlem (KS)
Advokat Fredrik Staff, varamedlem (KS)
Direktør Trygve Østmo, medlem (NHO)
Driftssjef Ellen Olsen, varamedlem (NHO)
Bjørn Y. Olsen, medlem (LO)
Arvid Stein, varamedlem (LO)
Jan Strømme, medlem (LO)
Magne Brekstad, varamedlem (LO)
Rådgiver Lindis Nerbø, medlem (MD)
Førstekonsulent Kristin Elise Frogg, varamedlem (MD)
Underdirektør Metter Stangerhaugen, medlem (JD)
Rådgiver Thor Erik Lindgren, varamedlem (JD)
Juridisk fagsjef Gunnar Hem, medlem (DBE)
Seksjonssjef Torill Føleide Tandberg, medlem (DBE)
Ass. dir. Helge Stamnes, varamedlem (DBE)
Rådgiver Bjørn Henrik Lund, medlem (KAD)
Førstekonsulent Harald Andre Ryen, varamedlem (KAD)

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Petroleumsprisrådet for et tidsrom av to år:

  1. Dep.råd. Karin M. Bruzelius, Samferdselsdepartementet, leder
  2. Dir. Jon A. Solheim, Norges Bank, varaleder
  3. Forsker Iulie Aslaksen, Statistisk sentralbyrå
  4. Prof. Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen
  5. Avd.dir. Nina Bjerkedal, Finans- og tolldepartementet
  6. Avd.dir. Gunnar Gjerde, Nærings- og energidepartementet

Varamedlemmer:

For nr. 5: Rådgiver Finn Einar Hvistendahl, Finans- og tolldepartementet
For nr. 6: Avd.dir. Erik Johnsen, Nærings- og energidepartementet

6. Utnevnelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Oberstløytnant Kurt-Gøran Adriansen beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Bonn for et tidsrom av inntil tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Gunnar Mathisen beskikkes som ambassaderåd for miljøspørsmål ved ambassaden i Beijing for et tidsrom av inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Administrasjonsdepartementet

Rådgiver Arnulf Leirpoll utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Randi Stensaker utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Eli Telhaug konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jan Terje Mentzoni konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av oberst II Tore Hazel Bolstad som overadjutant fra Luftforsvaret hos HM Kongen fra 1. september 1996 og beordring av oberst II Tor Arnt Sandli som overadjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen fra 1. september 1996 for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Tomas Augunn Horvei som adjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen fra 1. september 1996 og beordirng av orlogskaptein Per Høiby som adjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen fra 1. september 1996 for en periode på tre år.

Oberstløytnant Øyvind Bergene utnevnes til oberst II i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Svein Rune Hoksrød utnevnes til oberst II i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Knut Erik Pettersen utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Moritz Askildt, Jan Steinar Fjerdingren og Jo Georg Gade utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Espen Amundsen, Arnvid Brage Løvbukten og Bjarne Syrdal utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Majorene Kåre Aasen, Terje Antonsen, Rolf Erik Bjerk, Ole Johan Dahl, Hans Enok Fjeldstad, Kurt Arne Gimre, Einar Martinus Hammershaug, Roar Hannestad, Kjell Ivar Kringsjå, Bjørn Strand Jacobsen, Robert Mood, Stener Olstad, Thorkild Solheim, Kjell Sigbjørn Sjåholm, Harald Valved, Roar Smedsrød og Egil Vindorum utnevnes til oberstløytnant i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Frank Bondø utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Fred Eilif Platou Hensvold utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Majorene Erik Arff Gulseth, Arnfinn Vik, Vidar Borge, Marius Johansen og Olav Nordbø til utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Tore Jakobsen utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvartsdepartementet bestemmer.

Majorene Knut Roar Bakken, Olaf Arnfinn Dyrvik og Tor Eystein Sæther utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Orlogskapteinene Jon Wilhelm Dahl, Arne Gundersen, Rolf Jostein Næverlid, Morten Svinndal, Knut Helge Stormoen, Per-Bjørn Eilertsen, Roy Tore Johan Mentzen, Nils Johan Holte og Bjørn Rathem utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Majorene Harald Håvoll, Berit Ovesen, Even Gustav Eid, Nils Torvik, Gunnar Halvorsen og Harald Guntvedt utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvars- departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Avdelingsdirektør Thor Arne Aass utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Hans M. Lien utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse til og midlertidig anvendelse av avtale av 27. november 1992 om opprettelse av et internasjonalt senter for vitenskap og teknologi. Fullmakt til å stille NOK 10 millioner til rådighet for senteret.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Ratifikasjon av:

  1. Frihandelsavtale av 7. desember 1995 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Litauen.
  2. Landbruksprotokoll av 22. mai 1996 mellom Norge og Litauen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (EFTA-landenes deltakelse i fellesskapets handlingsprogrammer for folkehelse).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (EFTA-landenes deltakelse i fellesskapets fjerde handlingsprogram for likestilling).

Finans- og tolldepartementet

Fjerning av innretninger på Odinfeltet - vedtak om at statens andel av fjerningsutgiftene settes til 50 %.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Samtykke til overskridelse på statsbudsjettet 1996 kap 287 og 671 mot innsparing.

Reduksjon av utlånsrenten for lånetakere i Statens lånekasse for utdanning.

Regulering av opptaket til høgskolene studieåret 1996/97.

Samferdselsdepartementet

Endring av konsesjonsvilkårene til Dagali flyplass AS, Hamar kommune, Notodden kommune, Skien kommune, Sunnhordland lufthavn AS og Trønderlag Kystflyplass AS for drift av lufthavn.


Lagt inn 28 juni 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen