Offisielt fra statsråd 28. juni 2002

Offisielt fra statsråd


Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. juni 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

St.meld. nr. 39 (2001-2002)
Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge
(  Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 104 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet)
(  Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 105 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover
(  Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 106 (2001-2002)
Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet)
(  Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 107 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 38 (2001-2002)
Om olje- og gassvirksomheten
(  Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.
Besl. O. nr. 90 Lov nr. 47

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endring i petroleumsskatteloven.
Besl. O. nr. 83 Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga.
Besl. O. nr. 92 Lov nr. 49

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om endringar i lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv.
Besl. O. nr. 93 Lov nr. 50

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven).
Besl. O. nr. 94 Lov nr. 51

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om endringer av folketrygdloven (finansiering av visse legemidler).
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 96 Lov nr. 52

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen).
Besl. O. nr. 76 Lov nr. 53

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot terrorisme – gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 28. september 2001).
Besl. O. nr. 77 Lov nr. 54

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.).
Lovendringene trer i kraft 1. oktober 2002.

Dette gjelder ikke endringene i straffeprosessloven § 98, § 102 første ledd annet punktum, § 103 annet ledd første punktum og § 183 første ledd, som settes i kraft på et senere tidspunkt.
Besl. O. nr. 78 Lov nr. 55

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Besl. O. nr. 89 Lov nr. 56

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven).
Loven trer i kraft 1. september 2002.
Besl. O. nr. 88 Lov nr. 57

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister mm.
Loven trer i kraft 1. januar 2003.
Besl. O. nr. 60 Lov nr. 58

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. februar 2002 til lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon)
Loven trer i kraft 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 34 Lov nr. 59

Miljøverndepartementet

Ikraftsetting av lov 15. juni 2002 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven). Loven trer i kraft fra 1. juli 2002.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(  Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringar i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip m.m. (EØS-tilpasning).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 82 Lov nr. 60
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv.
Loven trer i kraft 1. august 2002.
Besl. O. nr. 98 Lov nr. 61

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2002 til lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell.

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell.

Nytt kap. 3, §§ 12, 13, 14, og endring i § 48 nr. 1 i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler gjelder fra 1. januar 2003.
Loven for øvrig gjelder fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 62 Lov nr. 62

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler.

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler.

Endringene i §§ 6 og 9, og nye §§ 10a, 10b og 10c i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler gjelder fra 1. januar 2003.
Loven for øvrig gjelder fra 1. juli 2002.
Besl. O. nr. 84 Lov nr. 63

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

Miljøverndepartementet

Fra 1. juli 2002 oppheves følgende forskrifter:

 1. Forskrift om vern av naturmiljøet på Svalbard av 16. desember 1983 nr. 1818,
 2. Forskrift om jakt- og fangstutøvelse på Svalbard av 18. juni 1997 nr. 622,
 3. Forskift om forvaltning av vilt på Svalbard av 24. mai 1996 nr. 516,
 4. Forskrift om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen av 11. august 1978 nr. 3765, for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard,
 5. Forskrift om alminnelige jakttider på Svalbard for jaktsesongene fra 1. mai 1997 til og med 30. april 2002 av 18. juni 1997 nr. 623,
 6. Forskrift om forvaltning av røye og ferskvannsorganismer på Svalbard av 31. januar 1997 nr. 101,
 7. Forskrift om kulturminner på Svalbard av 24. januar 1992 nr. 34,
 8. Forskrift om arealplanlegging i bosettingene på Svalbard av 24. januar 1997 nr. 37 og
 9. Miljøverndepartementets vedtak om retningslinjer for utbetaling av erstatning for skade forvoldt av fredet vilt på Svalbard av 10. mai 1982 nr. 3358.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Pressemelding )

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser ved ikrafttreden av lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven).
(  Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard. Forskriften trer i kraft 1. juli 2002.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om båndtvang for hund på Svalbard.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 1. juni 1973 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard og forskrift om endringer i forskrift av 3. juni 1983 om fredning av Moffen naturreservat på Svalbard.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser mv.

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av myndighet etter lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip m.m. § 15 andre punktum til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av konsesjonsmyndighet etter vannressursloven § 8.
(  Pressemelding)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Siviløkonom Tanja Elisabeth Hunter oppnevnes som nytt medlem til Norges Banks hovedstyre i perioden fram til 31. desember 2005.

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Arbeidsretten fra 1. september 2002 til 31. august 2005:

Faste medlemmer

Fast medlem: Gunnvald Gussgard, Bærum

Medlemmer ved behandling etter arbeidstvistloven

 1. Gunnar Grimnes, Øvre Eiker (LO)
 2. Anton Solheim, Oslo (LO)
 3. Karl Glad, Oslo (NHO)
 4. Julie Rustad, Asker (NHO) (ny)

Medlemmer ved behandling etter tjenestetvistloven

 1. Bjarne Harald Wiik, Rælingen (UHO) (ny)
 2. Tone Lund Nilsen, Larvik (UHO) (ny)
 3. Kjell Otto Bjørnå, Bærum (ny)
 4. Ingrid Haugen, Oslo (ny)

Varamedlemmer

For formann Tor Mehl, nestformann Hanne Inger Bjurstrøm og Gunnvald Gussgard:

 1. Pensjonert høyesterettsdommer Jan Frøystein Halvorsen, Oslo
 2. Pensjonert høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, Asker
 3. Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Bærum
 4. Høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
 5. Høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo
 6. Lagdommer Sveinung Koslung, Ski

For Gunnar Grimnes og Anton Solheim:

 1. Jan Kr. Balstad, Nesodden (LO) (ny)
 2. Ester Kostøl, Oslo (LO)
 3. Evy Buverud Pedersen, Skedsmo (LO) (ny)
 4. Anders Bj. Rodal, Oslo (LO)
 5. Berit Lynnebakken, Nittedal (LO)
 6. Bjørg Rustad, Bergen (YS)
 7. Odd-Reidar Pettersen, Sarpsborg (YS)
 8. Lars Rasmussen, Bergen (YS)
 9. Konrad Aksnes, Vik i Sogn (YS) (ny)
 10. Ole Marius Evensen, Lier (YS) (ny)
 11. Håkon Arald Gulbrandsen, Oslo (YS) (ny)
 12. Gerd Torkildsen, Førde (UHO) (ny)
 13. Toril Teigen, Stjørdal (UHO) (ny)
 14. Kirsten Brubakk, Fredrikstad (UHO) (ny)
 15. Anne Berit Tanberg, Lier (Akademikerne) (ny)
 16. Elisabeth Franck Danielsen, Skien (Akademikerne) (ny)
 17. Mari Wilhelmsem, Bærum (Akademikerne)
 18. Hans Spilde, Stavanger (Akademikerne)
 19. Bjørn J. Laastad, Bergen (Akademikerne) (ny)
 20. Gleny Foslie, Malvik (Akademikerne) (ny)

For Karl Glad og Julie Rustad:

 1. Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
 2. Knut Gaaseide, Skedsmo (NHO)
 3. Per Westborg, Oslo (NHO)
 4. Anne Viig Poulsson, Bærum (NHO/Finansnæringens Arbeidsgiverforening)
 5. Per Chr. Andersen, Sandefjord (KS)
 6. Bente Svendsgam, Drangedal (KS) (ny)
 7. Tore Berntsen, Søgne (KS)
 8. Karin Hirth Thorsen, Sandnes (KS)
 9. Anne Berg, Bodø (KS)
 10. Jarl Harry Gjedrem, Stavanger (KS)
 11. Anne Cathrine Moseng, Vikhamar (KS)
 12. Ellen Christine Raaholt, Bærum (NAVO)
 13. Birger Strømsheim, Oslo (NAVO)
 14. Bjørn Myhre, Vestre Toten (NAVO) (ny)
 15. Else Anna Holthe Møll, Oslo (NAVO)
 16. Kåre A. Syltebø, Oslo (NAVO)
 17. Einar P. Vågen, Skedsmo (NAVO)
 18. Tor Boger, Ski (NAVO)
 19. Oddvar Skaar, Asker (NAVO)
 20. Ulf Henriksen, Nøtterøy (HSH)
 21. Thorstein Larsen, Skedsmo (HSH)
 22. Anne Carine Tanum, Bærum (HSH) (ny)
 23. Cathrine Lødrup, Bærum (HSH)
 24. Hans Petter Heide Johannessen, Oslo (HSH) (ny)
 25. Vera Tangen Wenaas, Oslo (HSH)
 26. Marit Brevik, Oslo (HSH) (ny)
 27. Jan Lillevik, Bergen (HSH) (ny)
 28. Sverre Kjelland-Mørdre, Oslo (Norges Rederiforbund)
 29. Thor Arne Johansen, Røyken (Samfo) (ny)
 30. Malvin Nilsen, Andøy (MEF) (ny)
 31. Bjørn Vidar Nesheim, Nome (MEF) (ny)

For Bjarne Harald Wiik og Tone Lund Nilsen:

 1. Brian Jacobsen, Sandefjord (UHO) (ny)
 2. Terje Kristiansen, Oslo (UHO) (ny)
 3. Martha Cecilie Haaland, Stavanger (UHO) (ny)
 4. Jan Werner Hansen, Oslo (LO) (ny)
 5. Bjørg Hermansen, Stavanger (LO)
 6. Jan Bråten, Hamar (LO) (ny)
 7. Britt Fougner, Oslo (LO)
 8. Kristin Sletten Arnekleiv, Hamar (YS)
 9. Per Olav Fines, Steinkjer (YS)
 10. Kåre Larsen, Askøy (YS) (ny)
 11. Brit Ingeborg Kvanum, Asker (Akademikerne) (ny)
 12. Beathe Rødsand, Tønsberg (Akademikerne) (ny)
 13. Pernille Pettersen Smith, Bærum (Akademikerne) (ny)

For Kjell Otto Bjørnå og Ingrid Haugen:

 1. Ingrid S. Høymork, Oslo
 2. Tore Auberg, Oslo
 3. Aase Skjebstad, Oslo (ny)
 4. Tore Bjønnes, Kråkerøy
 5. Eva Paaske, Oslo
 6. Sjurd Tveit, Oslo

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Husbankens hovedstyre fra 1. juli 2002 til 30. juni 2006:

 1. Monica Mæland, Bergen, leder
 2. Rolf Myhre, Molde, nestleder (ny)
 3. Barbro Lill Hætta, Harstad
 4. Øystein Gottfred Sjøtveit, Oslo (ny)
 5. Heming Olaussen, Ramnes (ny)

Personlige varamedlemmer:

 1. Birger Westlund, Båtsfjord (ny)
 2. Håkon Økland, Bleikvasslia (ny)
 3. Liv Andersen, Saltrød
 4. Liv Røssland, Bergen (ny)
 5. Rolf Mikaelsen, Horten (ny)

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland oppneves som settestatsråd for statsråd Dagfinn Høybråten ved behandling av saker som berører stillingen som trygdedirektør.
(  Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Assisterende direktør Kjell Storløkken utnevnes til sendemann i Harare, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Pretoria og Windhoek, ambassadør Jon Dagfinnson Bech, utnevnes tillike til sendemann i Maseru, med rang som ambassadør.

Christopher John Montgomerie Alpine Mair utnevnes til ulønnet konsul i Adrossan, Storbritannia.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Jill Hawson Whittick utnevnes til ulønnet konsul i Dundee, Storbritannia.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Michael Andersen utnevnes til ulønnet konsul i Bujumbura, Burundi.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Marja Kaarina Aho utnevnes til ulønnet konsul i Torneå, Finland.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Direktør Tor Suhrke åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for brann- og elsikkerhet for 6 år med tiltredelse 16. august 2002.

Finansdepartementet

Rådgiver Tone Celius konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet for inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Maryann Solås utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(  Pressemelding)

Sosialdepartementet

Avdelingsdirektør Inger Gran utnevnes til avdelingsdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jo Flydal utnevnes til avdelingsdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Ketil Østvedt utnevnes til avdelingsdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Eli Johanne Lundemo utnevnes til avdelingsdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Knut Bjørn Christophersen utnevnes til avdelingsdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Samordningsansvaret for UNESCO, herunder ansvaret for Den norske UNESCO-kommisjonen og dens sekretariat, overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet med virkning fra 1. juli 2002.
(  Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om den nye Svinesundsforbindelsen.

Inngåelse av avtale i form av brevveksling mellom Norge og Europakommisjonen om forlengelse av avtale av 2. juni 1997 om en løsning av "laksesaken".

Ratifikasjon av den internasjonale konvensjon av 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 123/2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF om felles regler for det indre marked for naturgass (gassmarkedsdirektivet) i vedlegg IV til EØS-avtalen (energi) kan bli bindende for Norge.

Godkjenning av grenseprotokoll om riksgrensen mellom Norge og Finland, samt inngåelse av skjøtselsavtale med Finland om skjøtselen av riksgrensen mellom de to land.
(Pressemelding)

Omdannelse av det ulønnete visekonsulatet i Adrossan, Storbritannia, til ulønnet konsulat.
(Se også pkt. 6 Utnevnelser mv.)

Omdannelse av det ulønnete visekonsulatet i Dundee, Storbritannia, til ulønnet konsulat.
(Se også pkt. 6 Utnevnelser mv.)

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Bujumbura, Burundi.
(Se også pkt. 6 Utnevnelser mv.)

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Torneå, Finland.
(Se også pkt. 6 Utnevnelser mv.)

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Canada til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsetting av valgdag for fylkstingsvalget og kommunestyrevalget til mandag 15. september 2003.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen "München i norsk maleri" ved Nasjonalgalleriet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 14. august 2002 til 31. januar 2003.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 42b blir fastsatt skikkethetsvurdering for lærerutedanninger som nevnt i lovens § 54b.