Offisielt fra statsråd 28. mai 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 28. mai 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-050002#docOt prp nr 72 (1997-98) Om lov om gjennomføring av konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av disse. linkdoc032005-030032#docSt prp nr 72 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 34/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport). linkdoc032005-030033#docSt prp nr 73 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner, undertegnet i Ottawa 3. desember 1997. linkdoc032005-040009#docSt meld nr 43 (1997-98) Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg 1997.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-050002#docOt prp nr 68 (1997-98) Om lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten.

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050018#docOt prp nr 65 (1997-98) Om lov om endring av kredittilsynsloven samt endringer i visse ande lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet mv.). linkdoc006005-050019#docOt prp nr 74 (1997-98) Om lov om oppheving av lov 4 juni 1976 nr 39 om pengelotteri.

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050027#docOt prp nr 66 (1997-98) Om lov om endringar i straffelova m m (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon. av OECD-konvensjonen 21 november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve). linkdoc012005-050028#docOt prp nr 70 (1997-98) Om lov om endringer i lov 11 juni 1993 nr 101 om luftfart (EØS-tilpasning).

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-030008#docSt prp nr 71 (1997-98) Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1998-99. linkdoc014005-040017#docSt meld nr 42 (1997-98) Kompetansereformen. linkdoc014005-040019#docSt meld nr 45 (1997-98) Om visse endringar i tilskotsordninga for skolar som får statstilskot etter lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring.

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050004#docOt prp nr 69 (1997-98) Om lov om endringar i lov 4 februar 1960 nr 2 om borettslag m.m.

Kulturdepartementet

linkdoc018005-040005#docSt meld nr 44 (1997-98) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner.

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050007#docOt prp nr 71 (1997-98) Om offentlige anskaffelser. linkdoc024005-040006#docSt meld nr 40 (1997-98) Eierskap i næringslivet. linkdoc024005-040007#docSt meld nr 41 (1997-98) Næringspolitikk inn i det 21. århundret.

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-030009#docSt prp nr 69 (1997-98) Glommens og Laagens Brukseierforening. Ny konsesjon for regulering av Osensjøen. linkdoc026005-030010#docSt prp nr 70 (1997-98) Om salg av Daja kraftverk i Sulitjelmavassdraget. St meld nr 46 (1997-98) Olje- og gassvirksomheten.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 73 (1997-98) Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kulturdepartementet

Lov om endringer i film- og videogramloven og straffeloven. Lov nr. 33 Besl. O nr. 50 Del II (straffeloven § 382) trer i kraft straks.

3.Klagesaker m.v.

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra ”Møtet med Jesus Tro og Misjonssenter” over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 19. desember 1997 om å avslå søknaden om godkjenning av bibelskole med rett til tilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Miljøstiftelsen Bellona over Miljøverndepartementets vedtak den 21.01.98 om å nekte innsyn i dokument 97/04613-3 tas ikke til følge.

Klage fra Miljøstiftelsen Bellona over Miljøverndepartementets vedtak den 03.02.98 om å nekte innsyn i dokument 97/02824-20 tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Underdirektør Sjur Torgersen utnevnes til sendemann i Jakarta med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd ved ambassaden i New Delhi Torbjørn Holthe untevnes til underdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Aud Kolberg utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i New Delhi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Harald Brenna beskikkes midlertidig som forsvarsattaché ved ambassaden i Warszawa for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Gisle Norheim utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Kjell Johan Hansen utnevnes til oberst i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Helge Lund utnevnes til oberst i Ingeniørvåpnet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Kari Lynne utnevnes til statsadvokat ved Trondheim statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadjutant Morten Berg utnevnes til dommer i Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert kommuneadvokat Harald Tore Roaldsen konstitueres som dommer ved Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen konstitueres som dommer i Høyesterett i perioden fra og med 17. august 1998 til og med 31. desember 1998.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Seniorkonsulent Ida Børresen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konstituert fylkeslege i Troms Gerd Ersdal utnevnes til fylkeslege i Troms fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 70/97 kan bli bindende for Norge.

Lagt inn 28 mai 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen