Offisielt fra statsråd 28. mai 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. mai 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-050004#docOt prp nr 81 (1998-99) Om lov om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia linkdoc032005-030056#docSt prp nr 79 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 43/1999 av 26. mars 1999 om endring av vedlegg XVIII i EØS-avtala (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030011#docSt prp nr 77 (1998-99) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 1999 m v linkdoc002005-030012#docSt prp nr 78 (1998-99) Om trygdeoppgjeret 1999

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050046#docOt prp nr 79 (1998-99) Om lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050013#docOt prp nr 78 (1998-99) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050015#docOt prp nr 77 (1998-99) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v (arbeidsmiljøloven)

Nærings- og handelsdepartementet

St prp nr 81 (1998-1999) Om kapitalutvidelse i Norsk Hydro ASA som ledd i et tilbud om å overta Saga Petroleum ASA

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-030016#docSt prp nr 80 (1998-99) Om tilleggsbevilgning til særlig rådgivning i forbindelse med utforming av statens engasjement i petroleumsvirksomheten

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050033#docOt prp nr 80 (1998-99) Om lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m v

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mai 1999 til lov om endring i lov 4. juli 1927 nr 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg.

Besl O nr 66 Lov nr 33

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mai 1999 til lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven).

Besl O nr 67 Lov nr 34

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om dispasjører.

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Utvalget for tarifforhandlingssystemet:

Trygderettens formann, Ingse Stabel, Oslo (leder) Forsker Torgeir Aarvaag Stokke, Bærum Leder i LO Industri, Kjell Bjørndalen, Øvre Eiker Leder i LO Stat, Terje Moe Gustavsen, Vestby Leder i YS, Randi Bjørgen, Trondheim Leder i AF, Aud Blankholm, Oslo Generalsekretær i Akademikerne, Sverre Strand, Drammen Viseadministrerende direktør i NHO, Lars Chr. Berge, Bærum Direktør i HSH, Randulf Å. Riderbo, Oslo Forhandlingsleder i KS, Erik Bartnes, Steinkjer Sektorsjef i NAVO, Inger Johanne Rystad, Oslo Avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Randi Stensaker, Bærum

5.Klagesaker m.v.

Statsministeren

Klage fra Dagsavisen over avslag på innsyn i brev av 27. oktober 1998 fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Leidulv Atle Namtvedt utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Første ambassadesekretær Thor Stein Johansen utnevnes til generalkonsul i Rio de Janeiro med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Oppnevning av Bente Haukland Næss som leder i Forbrukerrådet for perioden 1. juli 1999 – 30. juni 2003.

Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Rino Paus beordres til Norges nasjonale militære representant ved Hovedkvarteret for de allierte styrker i Europa med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kontreadmiral Ove Sten Olsen beordres til stillingen som sjef for Vestlandet sjøforsvarsdistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arild Harald Thobiassen utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Prost Jan Otto Kvalheim utnevnes til oberst i Feltprestkorpset med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Jan Martin Flod oppnevnes til stedfortreder for førstelagmannen i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunktet Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fortsatt konstitusjon av politiinspektør Einar Drægebø som politimester i Hordaland med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende underdirektør Wenche Hokholt Olafsen konstitueres som underdirektør i Miljøverndepartementet fram t.o.m. 31. desember 2000.

7.Andre saker

Kommunal- og regionaldepartementet

Unntak fra valgloven og kommuneloven i samband med eventuell grensejustering mellom Sande og Vanylven kommuner i Møre og Romsdal fylke.

Lagt inn 28. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen