Offisielt fra statsråd 28. mai 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. mai 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 67 (2003-2004)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 626/2004/EF av 31. mars 2004 om vidareføring av rammeprogrammet for kultur (Kultur 2000-programmet)

St.prp. nr. 68 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

St.meld. nr. 41 (2003-2004)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 66 (2003-2004)
Om jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)
Om lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 77 (2003-2004)
Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven
( Pressemelding)

St.meld. nr. 40 (2003-2004)
Oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) – klager ved stortingsvalg

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 73 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 69 (2003-2004)
Om utbygging og finansiering av Imarsundprosjektet (Rv 680 Imarsundsambandet og Rv 669 Sandvika ferjekai med veg) i Møre og Romsdal
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 69 (2003-2004) Lov nr. 27

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 70 (2003-2004) Lov nr. 28

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge
(valutaregisterloven). Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 74 (2003-2004) Lov nr. 29

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 71 (2003-2004) Lov nr. 30

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.
Besl. O. nr. 72 (2003-2004) Lov nr. 31

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. mai 2004 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 73 (2003-2004) Lov nr. 32

Helsedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om endring i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse.
Loven trer i kraft 1. september 2004.
Besl. O. nr. 63 (2003-2004) Lov nr. 33

Justis- og politidepartementet

Lovvedtakets del I i lov 16. januar 2004 nr. 4 om lov om endringer i luftfartsloven og om samtykke til at Norge tiltrer Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring trer i kraft 28. juni 2004.

Landbruksdepartementet

Ikraftsetting av lov 12. september 2003 nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltingen. Loven trer i kraft straks.

3. Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) innenfor det saklige virkeområdet for forskrift om lokal luftkvalitet og forskrift om grenseverdier for støy, begge fastsatt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2002 til Miljøverndepartementet.

4. Styrer, utvalg

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret for AS Vinmonopolet fra 1. juli 2004 til 30. juni 2006:

Medlemmer:
Høyesterettsadvokat Harald Arnkværn, Oslo, leder
Informasjonsdirektør Elsbeth Tronstad, Bærum, nestleder (ny)
Seniorkonsulent Lise Christoffersen, Drammen
Direktør Arnfinn Holten, Asker
Daglig leder Jan Blomseth, Tromsø
Rådgiver Ingvild Strømsheim Wold, Oslo

Varamedlemmer:
Ordfører Tore Hagebakken, Gjøvik (ny)
Fylkesbiblioteksjef Svein Arne Tinnesand, Stavanger (ny)
Fylkesutvalgsmedlem Vibeke Limi, Bærum
Gruppeleder fylkestinget Olav Bratland, Stordal (ny)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Peter Nicolay Ræder utnevnes til ambassadør i Praha med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Martin Tore Bjørndal utnevnes til ambassadør i Caracas med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Gunnar Føreland, NORAD, utnevnes til ambassadør i Lilongwe med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tore Toreng, NORAD, utnevnes til ambassadør i Kathmandu med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Katja Christina Nordgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Wenche Marie Kirkebye Moe utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hilde Janne Skorpen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Frode Solberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Avdelingsdirektør Audun Hågå utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Marit Lie utnevnes til underdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Stina Sveier Nielsen utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter.

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ottar Ostnes utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Odd Einar Dørum oppnevnes som settestatsråd for statsråd Per-Kristian Foss for behandlingen av søknad 30. april 2004 fra Høyres Hus AS om skattefritak på nærmere vilkår.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 4. juni 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rammeprogrammet for forbrukerpolitikk for 2004-2007.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsbeslutning nr. 786/2004 og nr. 787/2004 og forordning nr. 788/2004, alle av 21. april 2004, om videreføring av programdeltakelse og tilpasning av referansesummene for utvidelsen av EU.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av artikkel 13 og 22 i rådsforordning (EF) 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) 2679/98 av 7. desember 1998 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene og rådets og medlemsstatenes resolusjon nr. 1212 av 7. desember 1998 om det frie varebytte.

Statsgaranti for kunstutstillingen Past in Future på Eleftherias Park Art Centre i Aten, Hellas for perioden 28. mai 2004 til og med 15. juli 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Odd Einar Dørum med ektefelle ved Nordisk Justisministermøte i Höfn 21.-23. juni 2004.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Den demokratiske republikken Kongo om delvis ettergivelse av D.R. Kongos gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Statkraft SF gis tillatelse til overføring av Vatn 1012 til Blåsjø i Ulladalsvassdraget i Suldal kommune i Rogaland.

Otra Kraft DA gis tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for bygging av Skarg kraftverk og Dam Sarvsfossen i Bykle kommune.