Offisielt fra statsråd 28. november 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. november 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-030003#docSt prp nr 19 (1997-98) Endringar på statsbudsjettet for 1997 under Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030014#docSt prp nr 21 (1997-98) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Finans- og tolldepartementet

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050020#docOt prp nr 28 (1997-98) Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr
linkdoc012005-050021#docOt prp nr 30 (1997-98) Om lov om endringer i lov 15. desember 1967 nr 9 om patenter (forlenget beskyttelsestid for plantefarmasøytiske produkter)
linkdoc012005-030009#docSt prp nr 13 (1997-98) Billighetserstatninger av statskassen
linkdoc012005-030010#docSt prp nr 20 (1997-98) Om endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1997 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-030007#docSt prp nr 23 (1997-98) Om endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-030003#docSt prp nr 17 (1997-98) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-050001#docOt prp nr 29 (1997-98) Om lov om endring i lov av 9. juni 1903 nr 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. linkdoc022005-030002#docSt prp nr 16 (1997-98) Om endringer på statsbudsjettet for 1997 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030004#docSt prp nr 12 (1997-98) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1997 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St prp nr 18 (1997-98) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Olje- og energidepartementet

Planleggings- og samordningsdepartementet

linkdoc040005-050006#docOt prp nr 27 (1997-98) Om lov om endringer i lov 26. juni 1953 nr 11 om pensjonsordning for apoteketaten og i lov 1. juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten

Samferdselsdepartementet

St prp nr 15 (1997-98) Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-030008#docSt prp nr 14 (1997-98) Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1997
linkdoc030005-030009#docSt prp nr 22 (1997-98) Om endringer i statsbudsjettet for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning i samband med revisjon av tariffavtalen 1997.
Besl O nr 1 Lov nr 89

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 nr 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål fastsettes.

4. Delegering av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 4 tredje ledd.

5.Klagesaker mv

Samferdselsdepartementet

Klage fra Nettavisen over Samferdselsdepartementets vedtak av 6. november 1997 om avslag på innsyn i sak nr 96/1415. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Oslo Politiforening over Samferdselsdepartementets vedtak om å avslå søknaden om dispensasjon fra kravet om faglig kvalifikasjon. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Statsministeren

Sorenskriver Bjørn Johan Solbakken utnevnes til statssekretær i Justis- og politidepartementet.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Anders Buttedahl utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Ingvild Bergskaug utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende konstitueres som lagdommere i Hålogaland lagmannsrett for en periode av 6 måneder med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

  • advokat Roald Marcelius Engerness
  • advokat Inger-Lise Nygård Rekve
  • kommuneadvokat Berit Nerva

Kulturdepartementet

Byråsjef Odd-Roar Thorsen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Statsministeren

Oppnevning av statsråd Kåre Gjønnes som settestatsråd for statsråd Peter Angelsen i
A) sak vedrørende adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62· N i 1997 - retningslinjer ved nytildeling i 1997 - utvidet frist for innføring av fartøy i merkeregisteret og
B) forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62· N i 1998.
(Se også pkt 3 ovenfor.)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning av 28. november 1997 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) ved innlemmelse av rådsdirektiv 96/57/EF om energieffektivitetskrav til elektriske husholdningskjøleskap, - frysere og kombinasjoner av slike.

Lagt inn 28. november 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen