Offisielt fra statsråd 28. oktober 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. oktober 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 25. april 2003 nr. 24 om endring i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) trer i kraft 28. oktober 2005.
(Se også pkt. 2 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Følgende bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover trer i kraft 1. november 2005:

Avsnitt II om endring av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 456, og endringen i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 7 – 3 i avsnitt III.

2. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet til å gi forskrift etter lov av 7. juni 1935 nr. 2 § 4a delegeres til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Følgende utnevnes til statssekretærer:

Advokat Liv Monica Bargem Stubholt for utenriksminister Jonas Gahr Støre med tiltredelse 7. november 2005
Generalsekretær Raymond Johansen for utenriksminister Jonas Gahr Støre
Reineier Berit Oskal Eira for statsråd Bjarne Håkon Hanssen
Sosialombud Krishna Chudasama for statsråd Karita Bekkemellem
Ordfører Ola T. Heggem for statsråd Terje Riis-Johansen
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Maputo, Thorbjørn Gaustadsæther utnevnes tillike til ambassadør i Republikken Mauritius.
Seniorrådgiver Per Strand Sjaastad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
Rådgiver Vegar Sundsbø Brynildsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Toll- og avgiftsdirektør Marit Wiig åremålsbeskikkes som toll- og avgiftsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

4. Andre saker

Forsvarsdepartementet

Avhending av 9 boligeiendommer i Forsvaret.

Olje- og energidepartementet

Nordkyn Kraftlag AL gis ny konsesjon for Mårøyfjord kraftverk i Lebesby kommune i Finnmark.