Offisielt fra statsråd 28. september 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. september 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 102 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2001 av 19. juni 2001 om endring av vedlegg XIII i EØS-avtalen (skipsavfallsdirektivet)

Kulturdepartementet

St.meld. nr. 57 (2000-2001) (Foreløpig utgave som PDF-filer)
I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken
(Pressemelding)

 

 

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 103 (2000-2001)
Om midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av forskrift om riksansiennitet for politiets tjenestemenn fastsatt ved kgl. resolusjon 7. mars 1969.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Sven Østråt Owe utnevnes til sendemann i Tunis, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Dag Wernø Holter utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sami Mahmoud Attar utnevnes til ulønnet generalkonsul i Jeddah, Saudi-Arabia.

Graeme Robertson Mitchell utnevnes til ulønnet generalkonsul i Wellington, New Zealand.

Ekspedisjonssjef Øivind Bækken beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved EU-delegasjonen i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Kaia Therese Strandjord utnevnes til statsadvokat ved Trondheim statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Karin Margrethe Bugge konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. oktober 2002.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Astri Hege Knapstad utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Statsministerens kontor

Fastsettelse av endring i instruks 9. mai 1962 for Regjeringsadvokaten. Endringen gjelder fra 1. oktober 2001.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av Den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme av 9. desember 1999.
(Pressemelding)

Inngåelse av overenskomst om sykehjelp til personer med midlertidig opphold mellom Norge og Australia.

Inngåelse av en avtale i form av noteveksling med USA om anerkjennelse og fullbyrdelse av avgjørelser om underholdsbidrag.

Olje- og energidepartementet

Tinfos AS gis bruksrettskonsesjon til Notodden kommunes del av Sagafoss i Tinnelva.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Mexicana for drift av flyruter mellom Mexico og Norge v.v.
(Pressemelding)

 

(for saker som gjelder statsbudsjettet 2001 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2001)