Offisielt fra statsråd 29. august 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. august 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 83 (2002-2003)
Om tilleggsbevilgninger i 2003 til politiet som følge av økte utgifter til sikkerhetstiltak
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 48 (2002-2003)
Kulturpolitikk fram mot 2014
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta.
Loven trer i kraft fra 1. september 2003.
Besl. O. nr. 117 (2002-2003) Lov nr. 87

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr).
Besl. O. nr. 60 (2002-2003) Lov nr. 88
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2003 til lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen).
Loven trer i kraft 1. september 2003.
Besl. O. nr. 135 (2002-2003) Lov nr. 89
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.

Delvis ikraftsetting av lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Endringene i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 1 første ledd, ny § 9 a, § 10 nytt andre ledd og § 11 nytt andre ledd trer i kraft 1. januar 2004. Endringen i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. ny § 1a og § 15 første og annet punktum trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 123 (2002-2003) Lov nr. 90

3. Forskrifter

Helsedepartementet

Forskrift om endringer i diverse forskrifter som følge av fylkeslegeembetenes integrering i fylkesmannsembetene mv vedtas.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti.
( Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om vern av Børgefjell i Nordland og Nord-Trøndelag fylker.
Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 3. september 1971 om utvidelse av Børgefjell nasjonalpark i kommunene Røyrvik og Namskogan i Nord-Trøndelag og kommunene Grane og Hattfjelldal i Nordland.
( Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om vern av Øvre Pasvik i Finnmark fylke.
Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 6. februar 1970 om opprettelse av Øvre Pasvik nasjonalpark i Sør-Varanger kommune i Finnmark.
( Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon til Nærings- og handelsdepartementet til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendig for overføringen av Enhetsregisteret.
(Se også pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Forlenget konstitusjon av underdirektør Siren Solhaug som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av oberst Øyvind Bergene som overadjutant fra Hæren hos H.M. Kongen 31. august 2003.
(Pressemelding)

Oberst Kai Ole Holter beordres som overadjutant fra Hæren hos H.M. Kongen med virkning fra 1. september 2003 for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Lars Christian Sæther konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra 6. september 2003 og fram til 15. august 2004.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Overføringen gjelder fra 29. august 2003, med unntak for de klager over Enhetsregisterets vedtak som har kommet inn til Finansdepartementet før dette tidspunkt.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Europarådets strafferettslige konvensjon om korrupsjon av 27. januar 1999 og undertegning av tilleggsprotokollen.

Norge meddeler Den europeiske union at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at Dublin II-forordningen av 18. februar 2003 kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Vatikanstaten 17.-18. september 2003.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i republikken Benin om ettergivelse av Benins gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Etablering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sammenslutning av Bodø kommune og Skjerstad kommune i Nordland fylke med virkning fra 1. januar 2005. Navnet på den nye kommunen skal være Bodø kommune.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

AS Eidefoss gis tillatelse til heving av inntaksdam ved Eidefossen kraftverk i Vågå kommune.