Offisielt frå statsrådet 29. august 2008

Regjeringa har oppnemnd eit offentleg utgreiingsutval som skal utføra ein heilskapleg gjennomgang av adopsjonspolitikken.

1. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) vert fastsett.

2. Styrer, utval

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av adopsjonspolitikken:

Leder:
Harald Hove, advokat, Bergen

Medlemmer:
Monica Dalen, professor, Oslo
Magne Raundalen, barnepsykolog, Bergen
Lena Renate L. Bendiksen, dr. juris, Tromsø
Elizabeth Skogrand, informasjonssjef, Asker
(Pressemelding)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Skopje, Carl Schiøtz Wibye, utnevnes tillike til ambassadør i Prishtina, Kosovo.

Ambassadør i Beijing, Svein Ole Sæther, utnevnes tillike til ambassadør i Ulan Bator, Mongolia.

Generalkonsul Rolf Willy Hansen utnevnes til ambassadør i Damaskus, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Tanja Hegge utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forlenget konstitusjon av utreder Elin Nykaas som dommer i Arbeidsretten på heltid fra 1. september 2008 til 31. august 2009.

Fiskeri- og kystdepartementet

Ambassaderåd Kirsten Hammelbo utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Else Janne Berge Andersen utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Geir Kavlie utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Statsadvokat Sven Arild Damslora utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidpunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Magne Nyborg utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Avdelingsleder/dommer Kristian Jahr utnevnes til dommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved besøk til Brasil, Chile og USA 13. – 22. september 2008.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2008 – behov for overskridelsesfullmakt som følge av økte asylankomster.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av prøveordningen for grensereguleringer i Hordaland politidistrikt.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Det stilles statlig forsikring for forsikringsverdien, i henhold til liste over innlånte verk vedlagt søknad av 11. april 2008 for utstillingen ”Munch blir Munch. Kunstneriske strategier 1880-1892” ved Munch-museet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 15. september 2008 til 1. februar 2009 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Munch-museet.

Til toppen