Offisielt fra statsråd 29. januar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. januar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030012#docSt prp nr 33 (1998-99) Om visse organisasjonsendringar m.m. i Forsvaret.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. desember 1998 til lov om endringer i lov av

25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak).

Besl O nr 8 Lov nr 5

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om interkommunale selskaper.

Besl O nr 7 Lov nr 6

3.Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 nr 1608 til lov av 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m m.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1999 for visse grupper medlemmer av folketrygden.

4.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg som skal gjennomgå og vurdere hvordan barnevernstjenesten fungerer:

Professor ved universitetet i Oslo: Edvard Befring (Oslo) - leder av utvalget Amanuensis ved høgskolen i Agder: Solveig Botnen Eide (Lillesand) Helse- og sosialsjef i Førde kommune: Asbjørn Fjose (Førde) Direktør for barne- og ungdomstjenesten i Hedmark fylkeskommune: Marit Gjærum (Hamar) Advokat Knut Lindboe (Oslo) Professor ved universitetet i Oslo: Terje Ogden (Moss) Seksjonsleder i Norsk Barnevernpedagogforbund: Kirsten Jæger Sivertsen (Oslo) Fungerende generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening: Hege Sundt (Oslo) Høgskolelektor ved høgskolen i Vestfold: Berit Aanderaa (Tønsberg)

Forsvarsdepartementet

Følgende representanter oppnevnes til klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret fra januar 1999:

Førstebyfogd Knut Almaas Leder Byrettsdommer Reidun Jardam Første vararepresentant for lederen Lagdommer Odd Blomdal Andre vararepresentant for lederen Oberstløytnant Roar Hannestad Befalsmedlem Oberstløytnant Bjørn Einar Hafskjold Første vararepresentant for befalsmedlemmet Major Morten Unger Andre vararepresentant for befalsmedlemmet Menig Joakim Oliu Moe Vernepliktig medlem Menig Haldor Valland Første vararepresentant for det vernepliktige medlemmet Flysoldat Thomas Gundersen Andre vararepresentant for det vernepliktige medlemmet

5.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Håkon Giil gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Olje- og energidepartementet med virkning fra 1. februar 1999.

Statssekretær Rita Hansen Roaldsen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) med virkning fra 1. februar 1999.

Politisk rådgiver Erlend Grimstad utnevnes til statssekretær i Olje- og energidepartementet med tiltredelse 1. februar 1999.

Politisk rådgiver Steinulf Tungesvik utnevnes til statssekretær i Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) med tiltredelse 1. februar 1999.

Utenriksdepartementet

Richard L. Appleyard utnevnes til ulønnet konsul i Pensacola, USA.

Didier Bronne utnevnes til ulønnet konsul i Liege, Belgia.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Seksjonssjef Gyri Solnørdal Jenssen utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Aud Flugstad beskikkes som jordskiftedommer ved Vestoppland jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Senioringeniør Håkon Børvik beskikkes som jordskiftedommer ved Vestfold jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Kjell Alstad utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Fungerende underdirektør Stein Øvstebø utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Kontorsjef Käte Sjøveien og rådgiver Lise Angermo utnevnes til underdirektører i Olje- og energidepartementet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Synnøve Roald utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Ellen Seip utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Kommunal- og regionaldepartementet

Endring av kommunegrensen mellom Balestrand og Sogndal kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Unntak fra valgloven og kommuneloven. Endringen får virkning fra 1. januar 2000.

Endring av kommunegrensen mellom Kvæfjord kommune i Troms fylke og Sortland kommune i Nordland fylke, samt endring av grensen mellom Troms og Nordland fylker. Unntak fra valglov og kommunelov. Endringen får virkning fra 1. januar 2000.

Lagt inn 29. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen