Offisielt fra statsråd 29. mars 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 43 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 4. desember 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander, med tilhørende norske erklæringer St meld nr 33 (1995-96) Om Norges deltakelse i De forente nasjoners 50. ordinære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner av FNs 49. generalforsamling St meld nr 35 (1995-96) Noregs deltaking i Europarådet i 1995

Utenriksdepartementet, handelssaker

St prp nr 42 (1995-96) Om endringer i garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland St prp nr 45 (1995-96) Om resultatet av forhandlingene om finansielle tjenester og bevegelighet for personer i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og om samtykke til undertegning av Annen og Tredje protokoll til Generalavtalen om handel med tjenester (GATS)

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 46 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om bekjempelse av forørkning i land som er rammet av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i Afrika, av 17. juni 1994

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 49 (1995-96) Pensjonar frå statskassa

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 45 (1995-96) Om lov om endringer i finanslovgivningens regler om etablering i Norge for finansielle tjenesteytere med hovedsete i stat utenfor EØS m m Ot prp nr 46 (1995-96) Nye regler om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditmetoden) Ot prp nr 47 (1995-96) Endringer i petroleumsbeskatningen mm St prp nr 41 (1995-96) Om organiseringen av den statlige innbetalings- og innfordringsfunksjonen for skatter og avgifter mv St meld nr 36 (1995-96) Kredittmeldingen 1994

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 42 (1995-96) Om lov om endringer i straffeloven (forholdet til folkeretten - gjennomføring av havrettskonvensjonens krav til straffelovgivningen)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 48 (1995-96) Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapittel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet - samanslåing av sosialforskingsinstitusjonar.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 44 (1995-96) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m.

Miljøverndepartementet

Ot prp nr 48 (1995-96) Om lov om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 43 (1995-96) Om lov om petroleumsvirksomhet

Samferdselsdepartementet

St prp nr 44 (1995-96) Om stamvegnettets omfang og økte bevilgninger til NSB Gardermobanen AS St meld nr 32 (1995-96) Om grunnlaget for samferdselspolitikken

2.Sanksjoner og ikrafttredelse

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skattelova)
Besl O nr 51 Lov nr 17

Lov om endringar i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingslova)
Besl O nr 52 Lov nr 18

Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (folketrygdlova)
Besl O nr 53 Lov nr 19

Lov om endring i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (likningslova)
Besl O nr 54 Lov nr 20

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 22 desember 1995 nr 82 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 5. juni 1970 nr. 4 om rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt.

Justis- og politidepartementet

Ny forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven (varemerkeforskriften).

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om opprettelse av område med forbud mot oppankring og fiske på Åsgard-feltet

4.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Det oppnevnes et utvalg for å utrede ordningen med tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene med følgende sammensetning:

Lagdommer Mats Stensrud (leder), Trondheim
Rådgiver Øyvind Engh, Oslo
Førsteamanuensis Lise Kjølsrød, Bærum
Førstekonsulent Oddvin Lundanes, Ski
Forskningsleder Hege Torp, Oslo
Informasjonssjef Elsbeth Tronstad, Bærum
Generalsekretær Jarle Tømmerbakke, Oslo
Student Vedis Vik, Oslo

Nærings- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og personlige varamedlemmer til Styret for Teknologisk Institutt for perioden fra og med 21. april 1996 til og med 20. april 2000:

Tor Andersen, Oslo, medlem og leder
Ellen Stensrud, Lørenskog, varamedlem
Hildegunn Brune, Skedsmo, medlem
Steinar Karlsen (ny), Aurskog-Høland, varamedlem
Agnes Skarholt, Sandefjord, medlem
Berit Karin Andersen, Bergen, varamedlem
Johan Peter Johansen, Ringsaker, medlem
Arild Ekeberg, Lier, varamedlem
Sverre Leiro (ny), Sarpsborg, medlem
Marianne Smith Magelie (ny), Frogn, varamedlem
Astrid Brenna (ny), Oslo, medlem
Tor-Jørgen Thoresen (ny), Gran, varamedlem
Eirik Edvardsen, Narvik, medlem
Elisabeth Aspaker (ny), Harstad, varamedlem

5.Klagesaker mv

Administrasjonsdepartementet

Omgjøring av Datatilsynets vedtak om konsesjonsplikt etter personregisterloven - klage fra Forvaltningsforlaget AS. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Risto Näppi utnevnes til ulønnet konsul i Fredrikshamn, Finland

Administrasjonsdepartementet

Ekspedisjonssjef Johan Kasper Holand utnevnes til ekspedisjonssjef i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel utnevnes til ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementt med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Personalsjef/advokat Berit Margrethe Hodder Brekke utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Ole Briseid utnevnes til ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Trond Ødegaard Christensen utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk i Nederland og Luxembourg 15. - 19. april 1996.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Godal med ektefelle ved offisielt besøk i Tunisia 10. - 14. april 1996.

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på USD 5 mill. til strakstiltak i Gaza i regi av FN og palestinske myndigheter.

Nærings- og energidepartementet

Godkjennelse av planer for utbygging og drift av feltene Gullfaks Sør, Rimfaks og Gullveig.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Statsbudsjettet 1996. Samtykke til å overskride bevilgningen på kap. 2603 Trygderetten, mot tilsvarende innsparing.

Lagt inn 12 november 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen